หน้าแรก

เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

การบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

การบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิจตอล คอร์เปอ  เรชั่น จำกัด ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 14คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ:ศาสต…

อ่านต่อ
International Conference on Economics, Management and Technology

International Conference on Economics, Management and Technology

International Conference on Economics, Management and Technology Faculty of Economics, Srinakharinwirot University Full Paper Submission: Now – Oct 23 Facebook Twitter Google+ 907Shares

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การนำเสนอบทความวิจัย ปีการศึกษา 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การนำเสนอบทความวิจัย ปีการศึกษา 2560

นายณัฐพล สีวลีพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทการน…

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย…

อ่านต่อ
การบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

การบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยาย “ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดย …

อ่านต่อ
250

จำนวนนักศึกษา

1000

จำนวนงานวิจัย

100

จำนวนวารสารวิชาการ

907Shares