Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Services
  7. Download
  8. Contact
image

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Economics (International Program)

"การจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์และประยุกต์องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากลให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีจริยธรรม"


"The educational management aims to equip graduates with analytical and applied skills in economics, aligned with the global labor market demands, to be in harmony with learning in the 21st century with ethical considerations."
เรียนหลักสูตรนี้นิสิตจะได้อะไร
In this curriculum, students will gain:
1. สามารถสื่อสารและอธิบายหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้
1. Can communicate and explain microeconomics, macroeconomics, and various branches of economics.

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ

2. Can analyze economic and social data and phenomena systematically for economic decision-making.

3. สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการเชิงธุรกิจและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

3. Can strategize business management and utilize information technology.

4. สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์สังเคราะห์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและมีจริยธรรม
4. Can apply research processes for causal and ethical economic analysis.
5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการพยากรณ์ตัวแปรในระบบเศรษฐกิจได้
5. Can use technology for forecasting variables within economic systems.
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. Has a sense of social responsibility and can collaborate effectively with others.

เรียนจบแล้ว ทำงานอะไร
What kind of work do you do after graduation?
image
นักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกร
นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ นักวิจัย
นักวิชาการ
Economist, Economic Planner Economic Analyst, Researcher, Academic
image
เจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัว
ธุรกิจครอบครัว
ธุรกิจขนาดย่อม
Owner of a Private Business, Family Business, Medium-sized Business
image
พนักงานด้านการเงินและธนาคาร
ธุรกิจประกันชีวิต ประกันภัย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
Financial and Banking Staff, Life Insurance, General Insurance Business, Financial Advisor
image
พนักงานองค์กรธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
Business Organization Staff in International Business
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567
TCAS 1
รอบ Portfolio
TCAS 2
รอบ Quota
TCAS 3
รอบ Admission
TCAS 4
รอบ Direct Admission
- โงการหลักสูตรนานาชาติ
- โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

จำนวน รับ 15 คน

1. คุณสมบัติ
    - กำลังศึกษา/จบม. 6 จากโรงเรียนนานาชาติ/โรงเรียนอาชีวศึกษา/กศน.
    - หลักสูตร GED 

2. ฉพาะผู้ที่เรียนหลักสูรแกนกลาง เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
- โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย
- โครงการโรงเรียนในเขตมหาวิทยาลัยและปริมณฑล

จำนวนรับ 10 คน

1. คุณสมบัติ
     - กำลังศึกษา/จบ ม.6 จากโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือ/โรงเรียนในพื้นที่ปริมณฑล

2. เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีคะแนน TGAT,  A-Level
คิดค่าน้ำหนักดังนี้

    - TGAT (60%)
    - A-Level คณิต1/คณิต 2 (20%)
    - A-Level ภาษาอังกฤษ (20%)
จำนวนรับ 55 คน

1. คุณสมบัติ

    - กำลังศึกษา/จบม. 6 จากโรงเรียนนานาชาติ/โรงเรียนอาชีวศึกษา/กศน.

2. เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีคะแนน TGAT,  A-Level
คิดค่าน้ำหนักดังนี้

    - TGAT (60%)
    - A-Level คณิต1/คณิต 2 (20%)
    - A-Level ภาษาอังกฤษ (20%)
ยังไม่เปิดรับสมัคร
Eligibility for oversea applicant
1. Graduate High School diploma or equivalent
2. Hold one of English Proficiency Test as below with no minimum score is required
     2.1 TOEFL or
     2.2 IELTS or
     2.3 TOEIC or
     2.4 SWU-SET or
     2.5 Equivalent English Proficiency Tests
ค่าเทอม
Tuition fee
สัญชาติ
Nationality
อัตราค่าต่อภาคการศึกษา
Per semester
นิสิตชาวไทย
Thai
50,000 บาท
50,000 THB
นิสิตชาวต่างชาติ
Oversea
60,000 บาท
60,000 THB
หมายเหตุ มีค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิต จำนวน 1,700 บาท ในภาคการศึกษาแรก
Note: There is a student registration fee of 1,700 baht for the first semester.
โครงสร้างหลักสูตร
Curriculum Structure
ชุดรายวิชา (Module)
หน่วยกิต
Credit
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    General Education
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
    Core Module
92
     2.1 หมวดวิชาเฉพาะ
           Core Module
72
              ชุดรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
            Microeconomics
6
             ชุดรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
             Macroeconomics
8
             ชุดรายวิชาบัญชีและการเงินสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
             Accounting and Finance
9
             ชุดรายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
             Economic Theory
9
             ชุดรายวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงประจักษ์
             Empirical Economics
6
             ชุดรายวิชาการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
             Economic Development
6
             ชุดรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการตัดสินใจ
             Managerial Economics and Decision-Making
6
             ชุดรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและระบบการธนาคารเบื้องต้น
             International Economics and Basic Banking System
9
             ชุดรายวิชาการวิจัย สัมมนา และปฏิบัติงาน
             Research, Seminar, and Practical Work
7
     2.2 ชุดรายวิชาเลือก
          Elective Module
6
             ชุดรายวิชาการเงินและการลงทุน
             Finance and Investment 
6
             ชุดรายวิชาผู้ประกอบการ
             Entrepreneurship
6
             ชุดรายวิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
             International Economics
6
             ชุดรายวิชาสถานการณ์ปัจจุบันและหัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
             Current Economic Issues and Special Topics
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
    Free Elective
20
รวมไม่น้อยกว่า (No less than)
122
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top