Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Academic Scrvices
  7. Download
  8. Contact
image

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

"ประยุกต์ และบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ สู่ระดับสากล

นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม"

เรียนหลักสูตรนี้นิสิตจะได้อะไร
1. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และโปรแกรมการคำนวณมาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
2. สามารถวิเคราะห์ และสร้างผลงานวิจัยที่บูรณาการกับศาสตร์อื่น
3. สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
4. สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับสากล 
5. สามารถอุทิศตนในการทำงานให้กับองค์กรและสาธารณะ
เรียนจบแล้ว ทำงานอะไร
image
เศรษฐกรในหน่วยงานภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจ
image
นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
image
นักวิเคราะห์และวางแผน
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
image
ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์
ที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่น
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาโดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และมีผลคะแนนสอบภาษาองกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ค่าเทอม
สัญชาติ
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
(แบ่งชำระ จำนวน 4 งวด)
งวดที่ 1
(เทอมที่ 1)
งวดที่ 2
(เทอมที่ 2)
งวดที่ 3
(เทอมที่ 3)
งวดที่ 4
(ภาคเรียนที่ 4)
นิสิตชาวไทย 320,000 บาท
80,000 บาท80,000 บาท80,000 บาท
80,000 บาท
นิสิตชาวต่างชาติ
384,000 บาท
96,000 บาท96,000 บาท96,000 บาท
96,000 บาท
หมายเหตุ มีค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิต จำนวน 1,700 บาท ในภาคการศึกษาแรก
โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา
แผนทำวิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
แผนทำสารนิพนธ์
(หน่วยกิต)
1. รายวิชา
24
30
     หมวดวิชาบังคับ
18
18
     หมวดวิชาเลือก 6
12
2. ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
12
6
     ปริญญานิพนธ์
12
-
     สารนิพนธ์
-6
รวมไม่น้อยกว่า
36
36
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top