Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Services
  7. Download
  8. Contact
image

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

เอกสารด้านวิชาการ

รหัสเอกสาร รายการ ดาวน์โหลด
ECON-AC-P-001 บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ดาวน์โหลด
ECON-AC-P-002 บันทึกขออนุมัตินำนิสิตไปศึกษาดูงาน ดาวน์โหลด
ECON-AC-P-003แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ดาวน์โหลด
ECON-AC-P-004
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาษาไทยดาวน์โหลด
ECON-AC-P-005
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด
ECON-AC-P-006
แบบฟอร์มบันทึกภาระงานทางวิชาการดาวน์โหลด
ECON-AC-P-007
รายงานการสอนออนไลน์ (ภาษาไทย)ดาวน์โหลด
ECON-AC-P-008
รายงานการสอนออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)
ดาวน์โหลด
เอกสารด้านทรัพยากรบุคคล
รหัสเอกสาร รายการ ดาวน์โหลด
ECON-HR-P-001 บันทึกข้อความการบันทึกการปฏิบัติงาน กรอกแบบฟอร์ม
ECON-HR-P-002บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
เอกสารด้านการเงินและพัสดุ
รหัสเอกสาร รายการ ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-001 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-003บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (อธิการบดี) ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-004
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (คณบดี)ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-005
 แบบฟอร์มรายงานโครงการ
ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-006
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดประชุม
ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-007
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกประชุม
ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-008
บันทึกข้อความขออนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-009
บันทึกข้อความขออนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (รายครั้ง)
ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-010
บันทึกข้อความขออนุมัติเชิญบุคลากรภายในสอนนอกเวลาราชการ
ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-011
บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตารางสอน
ดาวน์โหลด
ECON-FN-P-012
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
ดาวน์โหลด
แบบ บก.111ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ดาวน์โหลด
แบบ 8708ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1)ดาวน์โหลด
แบบ 8708หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1)ดาวน์โหลด

ใบเบิกเงินสวัสดิการ - ค่าการศึกษาบุตรดาวน์โหลด

ใบเบิกเงินสวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
ดาวน์โหลด

ใบเบิกเงินสวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด

ใบเบิกสวัสดิการ - ค่าสร้างเสริมสุขภาพดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงิน
ดาวน์โหลด

แบบสัญญาการยืม
ดาวน์โหลด

แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารปฏิบัติการดาวน์โหลด
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top