Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Services
  7. Download
  8. Contact
image

ประวัติความเป็นมา คณะเศรษฐศาสตร์


• พ.ศ. 2492

 กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร

• พ.ศ. 2497

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประกอบด้วยคณะวิชาจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิชาการศึกษา คณะวิชาวิจัยการศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ซึ่งแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์

• พ.ศ. 2517

วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีการเปลี่ยนแปลง "แผนกวิชา" ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนเป็น "ภาควิชา" และแผนกวิชาในคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ได้แยกตัวเป็นคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ภายใต้คณะสังคมศาสตร์

• พ.ศ. 2537

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิตรุ่นแรก ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตภาคกลาง (ประสานมิตร)

• พ.ศ. 2542

เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต

• พ.ศ. 2551

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้แยกออกจากคณะสังคมศาสตร์ และสถาปนาขึ้นเป็นสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551

• พ.ศ. 2552

เปิดสอนในหลักสูตรสองภาษาเป็นครั้งเเรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รับการตอบรับอย่างดี ทำให้มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรสองภาษาอย่างต่อเนื่อง

• พ.ศ. 2553

เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 พ.ศ. 2554

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

• พ.ศ. 2559

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีมติให้เปลี่ยนชื่อ "สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ" เป็น ''คณะเศรษฐศาสตร์'' จนกระทั่งปัจจุบัน และได้เปิดรับนิสิตเข้าเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

• พ.ศ. 2564

เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)