Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Services
  7. Download
  8. Contact
image

การฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงาน

การฝึกปฏิบัติงานของคณะเศรษฐศาสตร์จะฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ใช้ความรู้ความสามารถทางเศรษฐศาสตร์ที่นิสิตสนใจและติดต่อด้วยตนเอง เป็นระยะเวลาจำนวน 2 เดือนในช่วง เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ก่อนที่นิสิตจะขึ้นชั้นปีที่ 4
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- นิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป หลักสูตรกำหนดให้นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กำหนด โดยหลังจากนิสิตฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ECC482 Internship จำนวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่นิสิตจะเปิดภาคเรียน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
- นิสิตรหัส 59-63 ฝึกปฏิบัติงานแบบภาคสมัครใจไม่เป็นการบังคับ นิสิตสามารถติดต่อสถานประกอบการที่นิสิตสนใจจะฝึกปฏิบัติงานและดำเนินเรื่องขอเอกสารจากคณะเศรษฐศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติงาน
- นิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป หลักสูตรกำหนดให้นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กำหนด โดยหลังจากนิสิตฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ECN423 Internship จำนวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่นิสิตจะเปิดภาคเรียน

สหกิจศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเข้าปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นนิสิตจะต้องรายงานและนำเสนอข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน โดยจะต้องวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งทางทฤษฎีแบะปฏิบัติต่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ตั้งจากคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งการปฏิบัติสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ช่วงเดือน มกราคม-พฤษภาคม และนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา ECC483 Cooperative Education จำนวน 6 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่นิสิตจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา เพียงนิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นควบคู่กับสหกิจศึกษาไม่ได้