Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Services
  7. Download
  8. Contact
image

โครงการบริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จังหวัดนครนายก

image
image
image
โครงการบริการวิชาการนี้มีเป้าหมายหลักในการพัฒนานวัตกรรมกล้วยกับโมเดล BCG พืชสวนเกษตรและท่องเที่ยวด้านสุขภาพสู่การทำธุรกิจแบบยั่งยืน จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างกำลังขุมชนให้มีสรรถนะอีกทั้งยังสามารถสร้างผู้ประกอบการในชุมชนหน้าใหม่ที่มีทักษะในระดับที่ใช้งานได้ (working knowledge) ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยของขุมชนเพิ่มขึ้นและสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทย  มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2564-2566 ซึ่งจะสามารถทำให้ทักษะการสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบูรณาการไปสู่การทำธุรกิจชุมชนแบบยั่งยืน และอาจเป็นจุดเปลี่ยนไปสู่การปฏิรูปการพลิกโฉมนโยบายการจัดการของชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างการดำรงชีวิตแบบยั่งยืนต่อไป

โครงการบริการวิชาการ

ที่เรื่องลิงก์
1การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์แก่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567Click
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติClick

โครงการ Pre Skill ทดลงเรียนก่อนเข้าศึกษาจริง

image
image
image
โครงการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษานิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์ เริ่มในปีงบประมาณ 2565 เป็นโครงการให้ความรู้และติวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ 9 วิชาสามัญในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์และ GAT ความถนัดทางภาษาอังกฤษ  พร้อมกับการทดลองเรียนรายวิชาจริงของคณะเศรษฐศาสตร์จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน คณิตเศรษฐศาสตร์ และภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเช้าร่วมโครงการ

โครงการ Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ

image
image
image
โครงการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษานิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่จัดให้แก่นิสิตปัจจุบัณ ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนิสิตให้เตรียมพร้อมกับการประกอบอาชีพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของนิสิต ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้จัดการอบรมทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ การสร้างธุรกิจบน Metaverse หัวข้อ Excel ขั้นสูงเพื่อการทำงาน และหัวข้อ ภาษีง่ายๆ เข้าใจแป๊ปเดียว
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top