Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Services
  7. Download
  8. Contact
image

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

"การเรียนรู้ วิจัยและการประยุกต์บนพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้ก้าวหน้า"

เรียนหลักสูตรนี้นิสิตจะได้
1. มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการและรู้เท่าทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. สามารถในการทางานวิจัยและใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์ในการคานวณและวิเคราะห์ทางสถิติ
3. สามารถในการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์การจัดการในการวิเคราะห์นโยบายของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและออกแบบกลยุทธ์ในการดาเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีวินัย ไฝ่รู้ มีจริยธรรมและคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนมีความเป็นผู้นาและผู้ตาม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และเคารพผู้อื่น
เรียนจบแล้ว ทำงานอะไร
image
นักวางแผนเชิงกลยุทธ์
นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
image
นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์
image
ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ Startups
image
ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาดังนี้
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาโดยผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2559 และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ค่าเทอม

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
(แบ่งชำระ จำนวน 4 งวด)
งวดที่ 1
(เทอมที่ 1)
งวดที่ 2
(เทอมที่ 2)
งวดที่ 3
(เทอมที่ 3)
งวดที่ 4
(เทอมที่ 4)
195,000 บาท
48,750 บาท48,750 บาท
48,750 บาท
48,750 บาท
หมายเหตุ มีค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิต จำนวน 1,700 บาท ในภาคการศึกษาแรก
โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา
แผนทำวิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
แผนทำสารนิพนธ์
(หน่วยกิต)
1. รายวิชา 2430
     หมวดวิชาบังคับ 1818
     หมวดวิชาเลือก 612
2. ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
126
     ปริญญานิพนธ์
12-
     สารนิพนธ์
-6
รวมไม่น้อยกว่า
3636
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top