Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Services
  7. Download
  8. Contact
image

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์

ประกาศด้านการเรียนการสอน

ที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ ลิงก์
1 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
Download
2 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

Download

ประกาศด้านการเงินและพัสดุ

ที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ ลิงก์
1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2566
Download
2หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2567

Download

ประกาศจรรยาบรรณและจริยธรรม

ที่รายละเอียดวันที่ประกาศลิงก์
1

จรรยาบรรณและจริยธรรมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

27 กันยายน 2566 Download

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top