Search
× Search
Menu
 1. About
 2. People
 3. Programs
 4. Students
 5. Scholarships
 6. Services
 7. Download
 8. Contact
image

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์

ประกาศด้านการเรียนการสอน

ที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ ลิงก์
1 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
Download
2 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

Download

ประกาศด้านการเงินและพัสดุ

ที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ ลิงก์
1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2566
Download

ประกาศจรรยาบรรณและจริยธรรม

 • ที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ ลิงก์
  1

  จรรยาบรรณและจริยธรรมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2565

  27 กันยายน 2565 Download
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top