Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Services
  7. Download
  8. Contact
image

ทุนการศึกษาภายในคณะ

image

ทุนเรียนดี

ทุนเรียนดีเป็นทุนที่คณะเศรษฐศาสตร์จัดสรรให้กับนิสิตในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นิสิตตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนที่ดี
จำนวนทุน
จำนวนทุนขึ้นอยู่กับแต่ละปีงบประมาณ
อัตราการจัดสรร
จัดสรรอัตราดังนี้
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อัตราทุนละ 5,000 บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) อัตราทุนละ 7,500 บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) อัตราทุนละ 12,500 บาท
คุณสมบัติผู้รับทุน
เป็นนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมสูงสุดของแต่ละชั้นปีในแต่ละหลักสูตร และจำนวนทุนขึ้นอยู่กับจำนวนนิสิตในแต่ละชั้นปีนั้นๆ
image

ทุนจิตสาธารณะ

ทุนจิตสาธารณะเป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นิสิตมีจิตสาธารณะที่โดดเด่น
จำนวนทุน
จำนวน 10 ทุน
อัตราการจัดสรร
อัตราจัดสรรทุนละ 10,000 บาท
คุณสมบัติผู้รับทุน
เป็นนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์อันเป็นผู้มีจิตสาธารณะผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
เกณฑ์การพิจารณา
นิสิตผู้ที่มีคุณสมบัติจะถูกเสนอชื่อและพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
image

เงินรางวัลสำหรับนิสิต

เงินรางวัลสำหรับนิสิตเป็นเงินรางวัลที่จัดสรรให้สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์และได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ เช่น โครงการตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
จำนวนทุน
จำนวนทุนขึ้นอยู่กับแต่ละปีงบประมาณ
อัตราการจัดสรร
การจัดสรรเป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ไม่เกิน 80,000 บาท/คน/ภาคเรียน
คุณสมบัติผู้รับทุน
เป็นนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
นิสิตผู้ที่มีคุณสมบัติจะถูกเสนอชื่อและพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
image

ทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ

ทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อเดินทางไปและเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในความตกลงความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าครองชีพ และอื่นๆ
จำนวนทุน
จำนวนทุนขึ้นอยู่กับแต่ละปีงบประมาณ
อัตราการจัดสรร
จัดสรรอัตราดังนี้
มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป อัตราทุนละ 65,000 บาท
มหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย อัตราทุนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้รับทุน
เป็นนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาจากผลการเรียน ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ทัศนคติ และการมีจิตสาธารณะ
image

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนที่คณะเศรษฐศาสตร์จัดสรรให้กับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของนิสิต
จำนวนทุน
จำนวนทุนขึ้นอยู่กับแต่ละปีงบประมาณ
อัตราการจัดสรร
จัดสรรอัตราดังนี้
มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป อัตราทุนละ 65,000 บาท
มหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย อัตราทุนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้รับทุน
เป็นนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาจากผลการเรียน ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ทัศนคติ และการมีจิตสาธารณะ
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top