คณะเศรษศาสตร์

การประชุมระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

ECON SWU inter newsletter 2020

IEMT 2020

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 13 อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล

เลขที่ 114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15550