Search
× Search
Menu
  1. เกี่ยวกับเรา
  2. บุคลากร
  3. หลักสูตร
  4. นิสิตปัจจุบัน
  5. ทุนการศึกษา
  6. บริการวิชาการและวิจัย
  7. ดาวน์โหลด
  8. ติดต่อเรา
image

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

นิสิตสามารถกรอกแบบฟอร์มตามที่นิสิตต้องการ หลังจากกรอกแบบฟอร์มระบบจะจัดส่งแบบฟอร์มให้นิสิต
ในรูปแบบ PDF ทางอีเมล์อัตโนมัติ
รหัสเอกสาร
รายการ
กรอกแบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด
ECON-AC-S-001
 บันทึกข้อความ
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-002
แบบฟอร์มขอหนังสือราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-003
แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-004
ใบสมัครขอรับทุนและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-004.1
แบบฟอร์มยินยอมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (นิสิตระดับปริญญาตรี) 
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-004.2
แบบฟอร์มยินยอมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-005
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-006
แบบฟอร์มขอหนังสือราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกงาน 
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-007
แบบฟอร์มขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-008
แบบฟอร์มหนังสือชี้แจงสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-009
แบบฟอร์มตอบรับนิสิตเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน-สหกิจศึกษา
ดาวน์โหลด
ECON-AC-S-010
แบบฟอร์มลาเรียนสำหรับนิสิต
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-011
แบบฟอร์มหนังสือจากผู้ปกครองนิสิตระดับปริญญาตรี
กรอกแบบฟอร์ม
ECON-AC-S-012
แบบฟอร์มขอเข้าใช้พื้นที่สภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 
กรอกแบบฟอร์ม
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top