ปริญญาตรี ภาคปกติ

ปริญญาตรี นานาชาติ

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปี 2562

0

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ

สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

(ศ.บ.)

0

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ศ.บ.)

0

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับสอง (ศ.บ.)

0

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

(ศ.บ.)

0

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

(ศ.ม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 5th session) ในหัวข้อ“การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของความเสียหายจากภัยดินถล่ม และความเต็มใจจ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 13 อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล

เลขที่ 114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15550

Facebook
Twitter
Google+

2017 COPYRIGHT © FACULTY OF ECONOMICS SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY