Search
× Search
Menu
  1. About
  2. People
  3. Programs
  4. Students
  5. Scholarships
  6. Services
  7. Download
  8. Contact
image
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
Chanoknart Thongbun

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหางานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน เช่น Microsoft Word Microsoft Excel Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการติดประสานงาน มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สามารถปฏิบัติงานในวัน เวลาราชการได้อย่างเต็มที่ และสามารถทำงานล่วงเวลารวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ด้านการปฏิบัติการ
1. ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
2. ดูแล ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสำนักงานคณบดี
3. ร่วมพัฒนาเว็บไซด์ของคณะเศรษฐศาสตร์
4. ดูแล อำนวยความสะดวกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งาน
5. จัดเก็บสถิติการให้บริการที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงอุปกรณ์
ที่เชื่อมต่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของส่วนงานให้พร้อมใช้งานและทันสมัยอยู่เสมอ
2. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงาน งานโครงการของส่วนงานตามที่ได้รับมอบหมายด้านการประสานงานติดต่อ ประสานงานกับนิสิต และบุคลากรของส่วนงาน รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ด้านการบริการ
1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
2. ให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 กันยายน 2566 ในวันและเวลาทำการ (09.00 - 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13 อาคารบริการศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-169-1004 02-649-5000 ต่อ 15550 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)
Previous Article รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
Next Article ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ใน วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
Print
40 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top