คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

 

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

 1. คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง นางวนิดา หมื่นอักษร ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 2. คู่มือการปฏิบัติงานแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต นางสาวชาลิณี กรแก้วตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 3. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน (ค่าสร้างเสริมสุขภาพ) นางสาวณัฐนิกา บุญที่สุด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 4. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำศิริ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 5. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ นางสาวชนกนาถ ทองบุญ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 6. คู่มือการปฏิบัติงานการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท นางศิริพร ช่วยอุปการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 7. คู่มือการปฏิบัติงานการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา : การรายงานสภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System ZDSLX นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 8. คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป ในระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานคณะเศรษฐศาสตร์ นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 9. คู่มือปฏิบัติงานการส่งหนังสือในระบบงานสารบรรณ นายณัฐกร ตุ้ยทา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 10. คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนแบบชุดรายวิชา นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการทำเรื่องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายหลังกำหนด นายจักร์ทิพย์ กลับแสง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
 12. คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน นางสาววิชุตา อดุลย์วัฒนกุล ขุนรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 13. คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานต่างประเทศ และขออนุมัติใช้ทุนพัฒนาบุคลากร ของคณะเศรษฐศาสตร์ นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

เรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์

นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์)

เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา

นางสาวชนกนาถ ทองบุญ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เรื่องการจัดการระบบภาพและการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำศิริ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

นายณัฐกร ตุ้ยทา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)

เรื่องการออกเลขหนังสือในระบบงานสารบรรณ

นายจักร์ทิพย์ กลับแสง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานจัดการเรียนการสอน)

เรื่องการทำเรื่องย้ายคณะ

นางสาวชาลิณี กรแก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่องแนวปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ SWU ERP

นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

เรื่อง ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) : งานกิจกรรม

นางสาวณัฐณิกา บุญที่สุด
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่อง การเบิกจ่ายพัสดุ (MIRO) ในระบบ SWU-ERP

นางศิริพร ช่วยอุปการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เรื่องการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา