คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

เรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์

นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์)

เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา

นางสาวชนกนาถ ทองบุญ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เรื่องการจัดการระบบภาพและการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำศิริ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

นายณัฐกร ตุ้ยทา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)

เรื่องการออกเลขหนังสือในระบบงานสารบรรณ

นายจักร์ทิพย์ กลับแสง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานจัดการเรียนการสอน)

เรื่องการทำเรื่องย้ายคณะ

นางสาวชาลิณี กรแก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่องแนวปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ SWU ERP

นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

เรื่อง ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) : งานกิจกรรม

นางสาวณัฐณิกา บุญที่สุด
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่อง การเบิกจ่ายพัสดุ (MIRO) ในระบบ SWU-ERP

นางศิริพร ช่วยอุปการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เรื่องการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Empty tab. Edit page to add content here.