คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

เรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์

นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์)

เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา

นางสาวชนกนาถ ทองบุญ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เรื่องการจัดการระบบภาพและการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำศิริ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

นายณัฐกร ตุ้ยทา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)

เรื่องการออกเลขหนังสือในระบบงานสารบรรณ

นายจักร์ทิพย์ กลับแสง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานจัดการเรียนการสอน)

เรื่องการทำเรื่องย้ายคณะ

นางสาวชาลิณี กรแก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่องแนวปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ SWU ERP

นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

เรื่อง ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) : งานกิจกรรม

นางสาวณัฐณิกา บุญที่สุด
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่อง การเบิกจ่ายพัสดุ (MIRO) ในระบบ SWU-ERP

นางศิริพร ช่วยอุปการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เรื่องการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Empty tab. Edit page to add content here.

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet