อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย

หน้าแรก

คณาจารย์อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย

อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย

E-Mail : thongchart@g.swu.ac.th

Phne: 02-649-5000 ต่อ 15550

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

Bachelor of Economics

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาปริมาณวิเคราะห์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

Master of Economics

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557

Doctor of Economics

Economics

Saitama University

2563

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)

Kaenchan, P. & Puttanapong, N. & Bowonthumrongchai, T. & Limskul, K. & Gheewala, Shabbir H., (2019). Macroeconomic modeling for assessing sustainability of bioethanol production in Thailand, Energy Policy, Elsevier, vol. 127(C), pages 361-373.

Bowonthumrongchai, T. (2019), Economic Development and Urbanization in Thailand 1960-2015: Implication for the Mekong, SHAKAIKAGAKU-RONSHU (The Social Science Review) (156), pages 31-49

Puttanapong N., Limskul K. and Bowonthumrongchai T. (2017), The Study on Macroeconomic Impacts of Immigration Using SAM-Based CGE Model, A Research Project submitted to Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

2.4 กรณีศึกษา (Case Study)

2.5 งานแปล

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

2.9 สิทธิบัตร

2.10 ซอฟต์แวร์

1. แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป 

2.เศรษฐมิติ 

3. เศรษฐศาสตร์แรงงาน 

4.เศรษฐศาสตร์พลังงาน

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.