หน้าแรก

คณาจารย์อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย

อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย

ติดต่อ :

E-Mail : thongchart@g.swu.ac.th

Phne: 02-649-5000 ต่อ 15550

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Research Interest : แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป, เศรษฐมิติ, เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์พลังงาน         

วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

Bachelor of Economics

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาปริมาณวิเคราะห์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

Master of Economics

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557

Doctor of Economics

Economics

Saitama University

2563

งานวิจัย

      1.1    บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  1. Kaenchan, Piyanon & Puttanapong, Nattapong & Bowonthumrongchai, Thongchart & Limskul, Kitti & Gheewala, Shabbir H., (2019). Macroeconomic modeling for assessing sustainability of bioethanol production in Thailand, Energy Policy, Elsevier, vol. 127(C), pages 361-373.
  2. Bowonthumrongchai, T. (2019) Economic Development and Urbanization in Thailand 1960-2015: Implication for the Mekong,  The Social Science Review: Special Issue on Mekong Economy. 
  3. N. Puttanapong, K. Limskul and T. Bowonthumrongchai (2017), The Study on Macroeconomic Impacts of Immigration Using SAM-Based CGE Model, A Research Project submitted to Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

 

      1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

                   ไม่มี

 

      1.3  สัมมนาวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ

  1. Limskul, K. and Bowonthumrongchai. T (2020), Substitutability of Skill and Unskilled Labor in Production Structure of Thailand 2001-2014, Discussion Paper series, Strategic research area for sustainable development in East Asia, Research center for sustainable development in East Asia
  2. Limskul, K. and Bowonthumrongchai. T (2019), “Capital accumulation, labor transformation, and economic development of Thailand 1990-2015”, Japan Association for Applied Economics (JAAE)’s Spring conference, Nansan University, Nagoya. 15 Jun 2019
  3. Bowonthumrongchai. T (2019), “Rural-Urban Migration, Agricultural development and Lewis turning point in Thailand”, The Japanese Society of Thai Studies’ conference, Japan Women’s University Mejiro campus, Tokyo. 14 July 2019
  4. Bowonthumrongchai, T.(2018), Urbanization and Growth of Thailand : Has Thailand reached a turning point yet?, Japan Association of Applied Economics Conference 1/2018, Kyoto University, Kyoto, Japan
  5. Bowonthumrongchai, T.(2017), Internal Labor Migration in Thailand: A Dynamic Model Approach, Japan Association of Applied Economics Conference 1/2017, Kurume University Mii Campus, Fukuoka, Japan
  6. K. Limskul , N. Puttanapong and T. Bowonthumrongchai (2015), AEC Integration and Internal Migration: A Dynamic CGE Model Approach , Conference Paper, International Conference on ASEAN Studies (ICONAS 2), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.