งานบริการการศึกษา

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท) ได้จัดเตรียมช่องทางก …

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท) Read More »

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต( …

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ) Read More »

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรนานาชาติ (The platforms of contact to study for International Program Semester 1 Academic Year 2021)

หลักสูตรนานาชาติได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้ส …

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรนานาชาติ (The platforms of contact to study for International Program Semester 1 Academic Year 2021) Read More »

ตารางเรียนวิชาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเร …

ตารางเรียนวิชาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Read More »

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศ …

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Read More »

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564/ The study schedule for semester 1 academic year 2021

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลัก …

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564/ The study schedule for semester 1 academic year 2021 Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563/ The Faculty Services Satisfaction Evaluation Semester 2 Academic Year 2020

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการ …

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563/ The Faculty Services Satisfaction Evaluation Semester 2 Academic Year 2020 Read More »

ช่องทางการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

คณเศรษฐศาสตร์ได้ประกาศช่องทางการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษ …

ช่องทางการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Read More »

สำรวจความต้องการเลือกกลุ่มวิชาเอก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้วย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จะดำเน …

สำรวจความต้องการเลือกกลุ่มวิชาเอก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Read More »

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการ …

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Read More »