แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
นิสิตสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ในไฟล์ได้อัตโนมัติ

ECON-AC-001 แบบบันทึกข้อความ

ECON-AC-002 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า

ECON-AC-003 แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม

ECON-AC-004 ใบสมัครขอรับทุนและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ECON-AC-004.1 แบบฟอร์มยินยอมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการและเดินทางไปแลกเปลี่ยน

ECON-AC-005 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

ECON-AC-006 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกงาน

ECON-AC-007 แบบฟอร์มตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน

ECON-AC-008 แบบฟอร์มขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมาหวิทยาลัยในต่างประเทศ

ECON-AC-009 แบบฟอร์มหนังสือชี้แจงสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ECON-AC-010 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาสองกลุ่มวิชา

ECON-AC-011 แบบฟอร์มลาเรียนสำหรับนิสิต