รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary’s University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary’s University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564 และได้ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การคัดเลือกนิสิตได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางคณะเศรษฐศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary’s University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ราย โดยไม่เรียงลำดับคะแนน ดังนี้

  1. นางสาวศิรประภา ภู่พนมภูมิ        เลขประจำตัวนิสิต 62149010084     เลขที่ผู้สมัคร 6402-04

  2. นางสาวพรสวรรค์  รุ่งเรือง           เลขประจำตัวนิสิต 62149010080     เลขที่ผู้สมัคร 6402-05

PDF Download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษา-1.pdf

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น