ตารางเรียนและตารางสอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 / The study schedule for Academic Year 2022

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 รายละเอียดดังตารางด้านล่าง

The program committee arranged the study schedule for International Program student for both semester 1 and semester 2 Academic Year 2022 as table below.

ภาคเรียนที่ 1/ Semester 1

ชั้นปีที่ 1 (Freshmen) (65)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENT NO.)
หน่วยกิต
(CREDIT)
ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
(INSTRUCTOR IN CHARGE)
วันเรียน
(DAY)
เวลาเรียน
(TIME)
ห้องเรียน
(ROOM)
สอบกลางภาค
(MIDTERM EXAM)
ห้องสอบ
(EXAM ROOM)
สอบปลายภาค
(FINAL EXAM)
ห้องสอบ
(EXAM ROOM)
SWU191 LEARNING TO THE WORLD OF 21ST CENTURY B61 ARR 3(2-2-5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ TUE 08.30-11.30 01-14-0405 ARR ARR ARR ARR
SWU192 THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION B61 ARR 3(2-2-5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ TUE 13.30-16.30 01-14-0405 ARR ARR ARR ARR
SWU193 LISTENING AND SPEAKING FOR EFFECTIVE ENGLISH COMMUNICATION B25 ARR 3(2-2-5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ FRI 08.30-11.30 01-14-0202 ARR ARR ARR ARR
SWU194 READING AND WRITING FOR EFFECTIVE ENGLISH COMMUNICATION B25 ARR 3(2-2-5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ FRI 13.30-16.30 01-14-0202 ARR ARR ARR ARR
B26 ARR 3(2-2-5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ FRI 13.30-16.30 01-14-0202 ARR ARR ARR ARR
Module 1 Introduction to Microeconomics
ECN111 MATHEMATICAL ECONOMICS 1 B01 ARR 3 (2-2-5) อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี WED 13.30-16.30 01-19-0401

ตึกคณะวิทยาศาสตร์

ARR ARR ARR ARR
ECN112 PRINCIPLE OF MICROECONOMICS  (มีนิสิตปี 3 เรียนเก็บตก) B01 ARR 3 (2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย WED 09.30-12.30 01-19-0401

ตึกคณะวิทยาศาสตร์

ARR ARR ARR ARR
ชั้นปีที่ 2 (Sophomore) (64)
SWU244 SCIENCE FOR BETTER LIFE AND ENVIRONMENT (เรียนร่วมปี 2+3) B22 114 3(3-0-6) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ TUE 09.30-12.30 01-14-0203 ARR ARR ARR ARR
SWU261 ACTIVE CITIZENS B30 66 3(3-0-6) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ MON 09.30-12.30 01-35-1401 ARR ARR ARR ARR
Module 3 Accounting and Finance for Economists
ECN211 ECONOMIC STATISTICS B01 66 3(2-2-5) อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย TUE 13.30-16.30 1201 ARR ARR ARR ARR
ECN212 FINANCIAL ACCOUNTING B01 66 3(2-2-5) Akhilesh Triredi, Ph.D. อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ FRI 09.30-12.30 1101 ARR ARR ARR ARR
ECN213 CORPORATE FINANCE B01 66 3(2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี FRI 13.30-16.30 1101 ARR ARR ARR ARR
ชั้นปีที่ 3 (Junior) (63)
SWU244 SCIENCE FOR BETTER LIFE AND ENVIRONMENT (เรียนร่วมปี 2+3) B22 114 3(3-0-6) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ TUE 09.30-12.30 01-14-0203 ARR ARR ARR ARR
ECO311 LAW FOR ECONOMISTS B01 48 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แคทรีน สหชัยยันต์ ผศ. ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์ MON 09.30-12.30 1401 ARR ARR ARR ARR
ECO321 INTERMEDIATE MACROECONOMICS B01 48 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ WED 13.30-16.30 1401 ARR ARR ARR ARR
ECO331 ECONOMETRICS B01 48 3(2-2-5) อาจารย์ วรพิชญา ระเบียบโลก อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี TUE 13.30-16.30 1401 ARR ARR ARR ARR
ECO341 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ECONOMICS B01 48 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. FRI 09.30-12.30 1401 ARR ARR ARR ARR
ECO351 MONEY AND BANKING B01 48 3(3-0-6) ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย FRI 13.30-16.30 1402 ARR ARR ARR ARR
ชั้นปีที่ 4 (Senior) (62)
ECO421 WORLD ECONOMY B01 49 3(3-0-6) รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ WED 09.30-12.30 1401 ARR ARR ARR ARR
ECO486 SEMINAR IN ECONOMICS B01 49 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช FRI 09.30-12.30 1401 ARR ARR ARR ARR
ECO441 ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY B01 49 3(3-0-6) อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช TUE 13.30-16.30 1402 ARR ARR ARR ARR
ECO442 CREATIVE ECONOMY B01 49 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม TUE 09.30-12.30 1403 ARR ARR ARR ARR
ECO452 THEORY OF FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS B01 49 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ WED 13.30-16.30 1402 ARR ARR ARR ARR
ECO461 ECONOMICS OF REGIONAL INTEGRATION AND INTERNATIONAL INVESTMENT B01 49 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย WED 13.30-16.30 1403 ARR ARR ARR ARR
ECO462 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT B01 49 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. FRI 13.30-16.30 1403 ARR ARR ARR ARR
กลุ่มวิชาเลือก (Elective) นิสิตปี 3 เลือกเรียนได้
ECO371 DEVELOPMENT ECONOMICS B01 ARR 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. WED 09.30-12.30 1402 ARR ARR ARR ARR
ECO 372 PUBLIC FINCANCE B01 ARR 3(3-0-6) อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ WED 09.30-12.30 1403 ARR ARR ARR ARR

 

ภาคเรียนที่ 2/ Semester 2

ชั้นปีที่ 1 (Freshmen) (65)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENT NO.)
หน่วยกิต
(CREDIT)
ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
(INSTRUCTOR IN CHARGE)
วันเรียน
(DAY)
เวลาเรียน
(TIME)
ห้องเรียน
(ROOM)
สอบกลางภาค
(MIDTERM EXAM)
ห้องสอบ
(EXAM ROOM)
สอบปลายภาค
(FINAL EXAM)
ห้องสอบ
(EXAM ROOM)
SWU195 CREATIVE CITIZEN FOR SOCIETY B34 ARR 3 (2-2-5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ TUE 08.30-11.30 01-14-0405 ARR ARR ARR ARR
SWU196 SCIENCE AND ART OF SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT B34 ARR 3 (2-2-5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ TUE 13.30-16.30 01-14-0405 ARR ARR ARR ARR
Module 2 Introduction to Macroeconomics
ECN121 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS B01 ARR 3 (2-2-5) ผศ. ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ WED 09.30-12.30 ARR ARR ARR ARR ARR
ECN122 INTRODUCTION TO BUSINESS AND BUSINESS ETHICS B01 ARR 3 (2-2-5) Ruihui Pu, Ph.D. WED 13.30-16.30 ARR ARR ARR ARR ARR
ชั้นปีที่ 2 (Sophomore) (64)
SWU342 ELECTRONIC COMMERCE B03 62 3(2-2-5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ TUE 09.30-12.30 01-35-1001 ARR ARR ARR ARR
Module 4 Economic Theory
ECN221 MATHEMATICAL ECONOMICS 2 B01 62 3 (2-2-5) อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี TUE 13.30-16.30 ARR ARR ARR ARR ARR
ECN222 INTERMIDIATE MICROECONOMICS B01 62 3 (2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR
ECN223 INTERMIDIATE MACROECONOMICS B01 62 3 (2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR
ชั้นปีที่ 3 (Junior)  (63)
ECO322 THAI ECONOMY B01 48 3(3-0-6) รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ TUE 09.30-12.30 1401 ARR ARR ARR ARR
ECO323 ECONOMIC POLICY ANALYSIS B01 48 3(3-0-6) รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ TUE 13.30-16.30 1402 ARR ARR ARR ARR
ECO361 INTERNATIONAL ECONOMICS B01 48 3(3-0-6) ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR
ECO342 MANAGERIAL ECONOMICS AND STRATEGIES B01 48 3(3-0-6) ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ WED 13.30-16.30 ARR ARR ARR ARR ARR
ECO352 MONETARY THEORY AND POLICY B01 48 3(3-0-6) ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR
ECO362 INDUSTRIAL ORGANIZATION B01 48 3(3-0-6) อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช MON 09.30-12.30 1401 ARR ARR ARR ARR
ชั้นปีที่ 4 (Senior) (62)
ECO443 TRANSPORTATION AND LOGISTIC ECONOMICS B01 49 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.สุวรรณา ก่อวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR
ECO451 TIME SERIES ANALYSIS B01 49 3(3-0-6) อาจารย์ วรพิชญา ระเบียบโลก อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี MON 09.30-12.30 1402 ARR ARR ARR ARR
ECO453 PRINCIPLES OF INVESTMENT B01 49 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี WED 13.30-16.30 ARR ARR ARR ARR ARR
ECO463 Economics of Service Sector B01 49 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. FRI 09.30-12.30 ARR ARR ARR ARR ARR
กลุ่มวิชาเลือก (Elective)
ECO483 CURRENT ECONOMIC PROBLEMS AND ISSUES B01 ARR 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. FRI 13.30-16.30 ARR ARR ARR ARR ARR
ECO471 NATIONAL RESOURCES AND ENVIROMENTAL ECONOMICS B01 ARR 3(3-0-6) อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ TUE 13.30-16.30 ARR ARR ARR ARR ARR

Last updated: July 8, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet