ตารางเรียนวิชาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโท ของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนโยบายการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น อยู่ระหว่างรอโยบายกลางจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และได้จัดห้องเรียนไว้แล้วในเบื้องต้น หากมีนโยบายหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยออกมาทางคณะฯจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง

วิชาโทคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
รายวิชาโทหลักสูตรใหม่ ปี 61 สำหรับนิสิต รหัส 63
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B03 3(3-0-6) MN2 40 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส MON 09.30-12.30 1201 *หลักสูตรใหม่ รหัส*63
รายวิชาโทหลักสูตรเก่า ปี 54 สำหรับนิสิต รหัส 61 และ 62
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
EC371 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) MN3-4 20 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส MON 09.30-12.30 1201 *หลักสูตรเก่า รหัส*61/62
EC447 เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐ B01 3(3-0-6) MN3-4 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ MON 09.30-12.30 ECON4 *หลักสูตรเก่า รหัส*61/62
EC454 เศรษฐศาสตร์แรงงาน B01 3(3-0-6) MN3-4 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร FRI 09.30-12.30 ECON4 *หลักสูตรเก่า รหัส*61/62
EC487 เศรษฐกิจรายประเทศ B01 3(3-0-6) MN3-4 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย MON 13.30-16.30 ECON4 *หลักสูตรเก่า รหัส*61/62

สามารถส่งแบบฟอร์มขอลงเรียนวิชาโทและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15550
วัน-เวลาทำการ :วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

E-mail: jaktip@g.swu.ac.th

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64-วิชาโท.pdf

เกรณ์การรับนิสิตวิชาโท ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิต รหัส 63 เป็นต้นไป :https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศวิชาโท-คณะเศรษฐศาสตร์-ปี2564.pdf

แบบฟอร์มขอลงเรียนวิชาโท:https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศวิชาโท-คณะเศรษฐศาสตร์-ปี2564.pdf

Academic Calendar PDF: https://www.swu.ac.th/information/pdf/under_academic_2564.pdf

รายละเอียดกิจกรรมในภาคเรียน/ Semester activities details: https://econ.swu.ac.th/academic-calendar-undergrad2021/

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.