ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติและโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนโยบายการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น อยู่ระหว่างรอโยบายกลางจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และได้จัดห้องเรียนไว้แล้วในเบื้องต้น หากมีนโยบายหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยออกมาทางคณะฯจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีระยะเวลาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 (วันเปิดภาคเรียน) สิงหาคม – วันอังคารที่ 14 (วันสุดท้ายของภาคเรียน) ธันวาคม 2564

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 1 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 2 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 16-23 สิงหาคม 2564 (สามารถเพิ่ม-ลด รายวิชาได้)

1. ตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11A-C 120 คน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร1 B10,B11,B12 3(2-2-5) EC11A-C 120 สำนักนวัตกรรม MON 13.30-17.30 35-1202
SWU141 ชีวิตในโลกดิจิทัล B01,B02 3(3-0-6) EC11A-C 120 MON 09.30-12.30 35-502E
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B32 3(3-0-6) EC11A-C 120 TUE 09.30-12.30 35-0801
SWU136 แบนมินตัน B02 1(0-2-1) EC11A 40 WED 08.30-10.30 ARR
แบนมินตัน B03 EC11B 40 WED 10.30-12.30 ARR
แบนมินตัน B04 EC11C 40 WED 13.30-15.30 ARR
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B01 3(3-0-6) EC11A-B 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
FRI 13.30-16.30 1102
หลักเศรษฐศาสตร์ B02 EC11B-C 60 THU 1102
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B01 3(2-2-5) EC11A-B 60 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล THU 08.30-12.30 1102
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B02 EC11B-C 60 FRI 1102
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B08 3(3-0-6) EC21A-C 109 สำนักนวัตกรรม THU 13.30-16.30 35-1002
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 *เก็บตก B03 3(2-2-5) EC21A-C 25 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา THU 08.30-12.30 ECON5 *เก็บตก
ECC202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B01 3(3-0-6) EC21A-B 54 ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร
TUE 09.30-12.30 ECON2
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B02 EC21B-C 54 ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร
FRI 13.30-16.30 ECON2
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 B01 3(2-2-5) EC21A-B 54 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล MON 08.30-12.30 1102
B02 EC21B-C 54 TUE 08.30-12.30 ECON3
ECC321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา B01 3(3-0-6) EC21B-C 54 อ.สุทธิดา  พลายงาม WED 09.30-12.30 1202
B02 EC21A-B 54 WED 13.30-16.30 1202
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ B01 3(3-0-6) EC21A-B 54 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร MON 13.30-16.30 ECON3
B02 EC21B-C 54 MON 09.30-12.30 ECON3
ECC361 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B01 3(3-0-6) EC21B-C 54 รศ.ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม FRI 09.30-12.30 ECON3
B02 EC21A-B 54 FRI 13.30-16.30 ECON3
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 110 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B05 3(2-2-5) EC31A-C 110 สำนักนวัตกรรม MON 08.30-12.30 35-303W
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 *เก็บตก B03 3(2-2-5) EC31A-C 20 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล WED 08.30-12.30 ECON4 *เก็บตก
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B01 4(4-0-8) EC31A-B 55 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ TUE 13.30-17.30 1202
B02 EC31B-C 55 THU 13.30-17.30 1202
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B01 3(2-2-5) EC31A-B 55 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ WED 09.30-12.30 1102
B02 EC31B-C 55 TUE 09.30-12.30 1102
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC31A-B 55 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส THU 09.30-12.30 1202
B02 EC31B-C 55 FRI 09.30-12.30 1202
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม WED 09.30-12.30 ECON2
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 4) B01 3(3-0-6) EC31A-C 30 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา TUE 09.30-12.30 1202
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 4) B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 อ.ดร.ดนัย  ธนามี FRI 13.30-16.30 1202
ECC443 การเงินบรรษัท B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล MON 13.30-16.30 ECON2
ECC443 B02 3(3-0-6) EC31A-C 60 WED 13.30-16.30 ECON1
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B01 3(2-2-5) EC31A-C 60 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม TUE 13.30-17.30 ECON4
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 117 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC481   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ B01 3(2-2-5) EC41A-C 35 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร TUE 08.30-12.30 ECON5
B02 35 ผศ.ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช TUE 13.30-17.30 ECON5
B03 35 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา WED 08.30-12.30 ECON5
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC414 วิทยาการข้อมูล B01 3(2-2-5) EC41A-C 60 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย MON 13.30-16.30 1201
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC423 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ MON 13.30-16.30 1102
ECC426 การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ THU 09.30-12.30 ECON4
B02 40 THU 13.30-16.30 ECON4
ECC427 หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ B01 3(2-2-5) EC41A-C 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย THU 13.30-16.30 ECON4
ECC434 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ TUE 09.30-12.30 ECON4
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 3 ) B01 3(3-0-6) EC41A-C 30 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา TUE 09.30-12.30 1202
กลุ่มวิชาการเงินและระหว่างประเทศ
ECC444 เศรษฐมิติทางการเงิน B01 3(3-0-6) EC41A-C 40 อ.สุทธิดา  พลายงาม TUE 09.30-12.30 1201
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 3) B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.ดร.ดนัย  ธนามี FRI 13.30-16.30 1202
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ TUE 13.30-16.30 1102
ECC454 การลงทุนระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.วรพิชญา  ระเบียบโลก FRI 13.30-16.30 ECON4
B02 40 WED 13.30-16.30 1102
ECC455 เศรษฐกิจรายประเทศ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย WED 09.30-12.30 1101
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC463 ทฤษฎีเกม B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ FRI 09.30-12.30 ECON1
ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B01 3(2-2-5) EC41A-C 60 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ MON 08.30-12.30 1202
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์
ECC482 การฝึกปฎิบัติงาน B01 3(0-9-0) EC41A-C 120 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท ARR ARR ARR

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64.pdf

2. ตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

รายวิชา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11T 120 คน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B31 3(3-0-6) EC11T 120 สำนักนวัตกรรม TUE 16.30-19.30 35-0802
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 B107 3(2-2-5) EC11T 120 SAT 08.30-12.30 35-1201
SWU133 วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B06 3(3-0-6) EC11T 120 SAT 13.30-15.30 ARR
วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B07 EC11T 120 SAT 15.30-16.30 ARR
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B57,B58 3(3-0-6) EC11T 120 THU 16.30-19.30 35-0402W
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B03 3(3-0-6) EC11T 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
MON 16.30-19.30 1102
หลักเศรษฐศาสตร์ B04 3(3-0-6) EC11T 60 FRI 16.30-19.30 1102
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B04 3(2-2-5) EC11T 60 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล SUN 08.30-12.30 1101
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B05 3(2-2-5) EC11T 60 MON 16.30-20.30 1101
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B33 3(3-0-6) EC21T 90 สำนักนวัตกรรม MON 16.30-19.30 35-0902
ECC202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B03 3(3-0-6) EC21T 45 ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร THU 16.30-19.30 ECON2
B04 3(3-0-6) EC21T 45 ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร FRI 16.30-19.30 ECON2
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 B04 3(2-2-5) EC21T 45 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล SAT 08.30-12.30 ECON1
B05 3(2-2-5) EC21T 45 SUN 08.30-12.30 ECON1
ECC321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา B03 3(3-0-6) EC21T 45 อ.สุทธิดา  พลายงาม TUE 16.30-19.30 ECON2
B04 3(3-0-6) EC21T 45 WED 16.30-19.30 ECON3
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ B03 3(3-0-6) EC21T 45 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร WED 16.30-19.30 ECON2
B04 3(3-0-6) EC21T 45 TUE 16.30-19.30 ECON1
ECC361 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B03 3(3-0-6) EC21T 45 อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช FRI 16.30-19.30 1202
B04 3(3-0-6) EC21T 45 THU 16.30-19.30 1202
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31T 49 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B10 3(2-2-5) EC31T 49 สำนักนวัตกรรม MON 16.30-20.30 35-303W
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B03 4(4-0-8) EC31T 49 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ WED 16.30-20.30 1102
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B03 3(2-2-5) EC31T 49 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย SAT 08.30-12.30 1102
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B04 3(3-0-6) EC31T 49 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส SUN 09.30-12.30 1102
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B02 3(3-0-6) EC31T 49 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ SAT 13.30-16.30 1102
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน B02 3(3-0-6) EC31T 49 อ.ดร.ดนัย  ธนามี THU 16.30-19.30 1101
ECC443 การเงินบรรษัท B03 3(3-0-6) EC31T 49 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล TUE 16.30-19.30 1102
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B02 3(2-2-5) EC31T 49 ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ FRI 16.30-20.30 ECON1

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64-พิเศษ.pdf

Academic Calendar PDF: https://www.swu.ac.th/information/pdf/under_academic_2564.pdf

รายละเอียดกิจกรรมในภาคเรียน/ Semester activities details: https://econ.swu.ac.th/academic-calendar-undergrad2021/

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.