ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติและโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนโยบายการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น อยู่ระหว่างรอโยบายกลางจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และได้จัดห้องเรียนไว้แล้วในเบื้องต้น หากมีนโยบายหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยออกมาทางคณะฯจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีระยะเวลาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 (วันเปิดภาคเรียน) สิงหาคม – วันอังคารที่ 14 (วันสุดท้ายของภาคเรียน) ธันวาคม 2564

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 1 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 2 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 16-23 สิงหาคม 2564 (สามารถเพิ่ม-ลด รายวิชาได้)

1. ตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11A-C 120 คน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร1 B10,B11,B12 3(2-2-5) EC11A-C 120 สำนักนวัตกรรม MON 13.30-17.30 35-1202
SWU141 ชีวิตในโลกดิจิทัล B01,B02 3(3-0-6) EC11A-C 120 MON 09.30-12.30 35-502E
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B32 3(3-0-6) EC11A-C 120 TUE 09.30-12.30 35-0801
SWU136 แบนมินตัน B02 1(0-2-1) EC11A 40 WED 08.30-10.30 ARR
แบนมินตัน B03 EC11B 40 WED 10.30-12.30 ARR
แบนมินตัน B04 EC11C 40 WED 13.30-15.30 ARR
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B01 3(3-0-6) EC11A-B 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
FRI 13.30-16.30 1102
หลักเศรษฐศาสตร์ B02 EC11B-C 60 THU 1102
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B01 3(2-2-5) EC11A-B 60 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล THU 08.30-12.30 1102
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B02 EC11B-C 60 FRI 1102
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B08 3(3-0-6) EC21A-C 109 สำนักนวัตกรรม THU 13.30-16.30 35-1002
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 *เก็บตก B03 3(2-2-5) EC21A-C 25 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา THU 08.30-12.30 ECON5 *เก็บตก
ECC202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B01 3(3-0-6) EC21A-B 54 ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร
TUE 09.30-12.30 ECON2
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B02 EC21B-C 54 ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร
FRI 13.30-16.30 ECON2
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 B01 3(2-2-5) EC21A-B 54 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล MON 08.30-12.30 1102
B02 EC21B-C 54 TUE 08.30-12.30 ECON3
ECC321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา B01 3(3-0-6) EC21B-C 54 อ.สุทธิดา  พลายงาม WED 09.30-12.30 1202
B02 EC21A-B 54 WED 13.30-16.30 1202
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ B01 3(3-0-6) EC21A-B 54 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร MON 13.30-16.30 ECON3
B02 EC21B-C 54 MON 09.30-12.30 ECON3
ECC361 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B01 3(3-0-6) EC21B-C 54 รศ.ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม FRI 09.30-12.30 ECON3
B02 EC21A-B 54 FRI 13.30-16.30 ECON3
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 110 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B05 3(2-2-5) EC31A-C 110 สำนักนวัตกรรม MON 08.30-12.30 35-303W
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 *เก็บตก B03 3(2-2-5) EC31A-C 20 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล WED 08.30-12.30 ECON4 *เก็บตก
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B01 4(4-0-8) EC31A-B 55 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ TUE 13.30-17.30 1202
B02 EC31B-C 55 THU 13.30-17.30 1202
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B01 3(2-2-5) EC31A-B 55 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ WED 09.30-12.30 1102
B02 EC31B-C 55 TUE 09.30-12.30 1102
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC31A-B 55 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส THU 09.30-12.30 1202
B02 EC31B-C 55 FRI 09.30-12.30 1202
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม WED 09.30-12.30 ECON2
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 4) B01 3(3-0-6) EC31A-C 30 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา TUE 09.30-12.30 1202
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 4) B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 อ.ดร.ดนัย  ธนามี FRI 13.30-16.30 1202
ECC443 การเงินบรรษัท B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล MON 13.30-16.30 ECON2
ECC443 B02 3(3-0-6) EC31A-C 60 WED 13.30-16.30 ECON1
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B01 3(2-2-5) EC31A-C 60 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม TUE 13.30-17.30 ECON4
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 117 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC481   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ B01 3(2-2-5) EC41A-C 35 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร TUE 08.30-12.30 ECON5
B02 35 ผศ.ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช TUE 13.30-17.30 ECON5
B03 35 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา WED 08.30-12.30 ECON5
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC414 วิทยาการข้อมูล B01 3(2-2-5) EC41A-C 60 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย MON 13.30-16.30 1201
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC423 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ MON 13.30-16.30 1102
ECC426 การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ THU 09.30-12.30 ECON4
B02 40 THU 13.30-16.30 ECON4
ECC427 หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ B01 3(2-2-5) EC41A-C 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย THU 13.30-16.30 ECON4
ECC434 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ TUE 09.30-12.30 ECON4
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 3 ) B01 3(3-0-6) EC41A-C 30 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา TUE 09.30-12.30 1202
กลุ่มวิชาการเงินและระหว่างประเทศ
ECC444 เศรษฐมิติทางการเงิน B01 3(3-0-6) EC41A-C 40 อ.สุทธิดา  พลายงาม TUE 09.30-12.30 1201
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 3) B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.ดร.ดนัย  ธนามี FRI 13.30-16.30 1202
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ TUE 13.30-16.30 1102
ECC454 การลงทุนระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.วรพิชญา  ระเบียบโลก FRI 13.30-16.30 ECON4
B02 40 WED 13.30-16.30 1102
ECC455 เศรษฐกิจรายประเทศ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย WED 09.30-12.30 1101
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC463 ทฤษฎีเกม B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ FRI 09.30-12.30 ECON1
ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B01 3(2-2-5) EC41A-C 60 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ MON 08.30-12.30 1202
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์
ECC482 การฝึกปฎิบัติงาน B01 3(0-9-0) EC41A-C 120 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท ARR ARR ARR

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64.pdf

2. ตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

รายวิชา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11T 120 คน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B31 3(3-0-6) EC11T 120 สำนักนวัตกรรม TUE 16.30-19.30 35-0802
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 B107 3(2-2-5) EC11T 120 SAT 08.30-12.30 35-1201
SWU133 วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B06 3(3-0-6) EC11T 120 SAT 13.30-15.30 ARR
วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B07 EC11T 120 SAT 15.30-16.30 ARR
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B57,B58 3(3-0-6) EC11T 120 THU 16.30-19.30 35-0402W
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B03 3(3-0-6) EC11T 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
MON 16.30-19.30 1102
หลักเศรษฐศาสตร์ B04 3(3-0-6) EC11T 60 FRI 16.30-19.30 1102
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B04 3(2-2-5) EC11T 60 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล SUN 08.30-12.30 1101
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B05 3(2-2-5) EC11T 60 MON 16.30-20.30 1101
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B33 3(3-0-6) EC21T 90 สำนักนวัตกรรม MON 16.30-19.30 35-0902
ECC202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B03 3(3-0-6) EC21T 45 ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร THU 16.30-19.30 ECON2
B04 3(3-0-6) EC21T 45 ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร FRI 16.30-19.30 ECON2
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 B04 3(2-2-5) EC21T 45 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล SAT 08.30-12.30 ECON1
B05 3(2-2-5) EC21T 45 SUN 08.30-12.30 ECON1
ECC321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา B03 3(3-0-6) EC21T 45 อ.สุทธิดา  พลายงาม TUE 16.30-19.30 ECON2
B04 3(3-0-6) EC21T 45 WED 16.30-19.30 ECON3
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ B03 3(3-0-6) EC21T 45 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร WED 16.30-19.30 ECON2
B04 3(3-0-6) EC21T 45 TUE 16.30-19.30 ECON1
ECC361 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B03 3(3-0-6) EC21T 45 อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช FRI 16.30-19.30 1202
B04 3(3-0-6) EC21T 45 THU 16.30-19.30 1202
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31T 49 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B10 3(2-2-5) EC31T 49 สำนักนวัตกรรม MON 16.30-20.30 35-303W
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B03 4(4-0-8) EC31T 49 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ WED 16.30-20.30 1102
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B03 3(2-2-5) EC31T 49 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย SAT 08.30-12.30 1102
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B04 3(3-0-6) EC31T 49 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส SUN 09.30-12.30 1102
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B02 3(3-0-6) EC31T 49 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ SAT 13.30-16.30 1102
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน B02 3(3-0-6) EC31T 49 อ.ดร.ดนัย  ธนามี THU 16.30-19.30 1101
ECC443 การเงินบรรษัท B03 3(3-0-6) EC31T 49 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล TUE 16.30-19.30 1102
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B02 3(2-2-5) EC31T 49 ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ FRI 16.30-20.30 ECON1

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64-พิเศษ.pdf

Academic Calendar PDF: https://www.swu.ac.th/information/pdf/under_academic_2564.pdf

รายละเอียดกิจกรรมในภาคเรียน/ Semester activities details: https://econ.swu.ac.th/academic-calendar-undergrad2021/

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet