โครงการ 4+1

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ 4+1

1.คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร 

(ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเกรดรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง C+ และรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคขั้นกลาง
C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 6 หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเกรดรายวิชา วศอ 304 การวิจัยการดำเนินการ หรือ วศอ 305 การวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต C+ และรายวิชาวศอ 352 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรมC+ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเกรดรายวิชา วศล 304 การวิจัยการดำเนินการ หรือ วศล 305 การวางแผนและการควบคุม
การผลิต C+ และรายวิชา วศล 306 การจำลองแบบโซ่อุปทาน หรือ วศล 307 การดำเนินงาน
และกลยุทธ์โซ่อุปทาน C+ หรือและ วศล 303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางโลจิสติกส์
C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1)

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
เบอร์โทร 02 1691004
อีเมล suwimonh@g.swu.ac.th

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต