โครงการ 4+1

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ 4+1

1.คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร 

(ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเกรดรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง C+ และรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคขั้นกลาง
C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 6 หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเกรดรายวิชา วศอ 304 การวิจัยการดำเนินการ หรือ วศอ 305 การวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต C+ และรายวิชาวศอ 352 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรมC+ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเกรดรายวิชา วศล 304 การวิจัยการดำเนินการ หรือ วศล 305 การวางแผนและการควบคุม
การผลิต C+ และรายวิชา วศล 306 การจำลองแบบโซ่อุปทาน หรือ วศล 307 การดำเนินงาน
และกลยุทธ์โซ่อุปทาน C+ หรือและ วศล 303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางโลจิสติกส์
C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1)

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
เบอร์โทร 02 1691004
อีเมล suwimonh@g.swu.ac.th

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/econ/domains/econ.swu.ac.th/public_html/wp-content/plugins/kingcomposer/shortcodes/kc_feature_box.php on line 19
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet