แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ในไฟล์ได้อัตโนมัติ

ECON-AC-012 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนิสิต

ECON-AC-013 บันทึกข้อความขออนุมัตินำนิสิตไปศึกษาดูงาน และไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

ECON-AC-014 แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ