แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ในไฟล์ได้อัตโนมัติ

ECON-AC-P-001 บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงผลการเรียน

ECON-AC-P-002 บันทึกขออนุมัตินำนิสิตไปศึกษาดูงาน

ECON-AC-P-003 แบบฟอร์มรายละเอียดเพื่อขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

ECON-AC-P-004 แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน