ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 / The midterm schedule of semester 2 academic year 2020

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ส่วนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page: GenEdSWU
หรือ โทรศัพท์ 0 2204 2709 และ 0 2649 5000 ต่อ 15452 ในวันและเวลาราชการ
ยกเว้น รายวิชา SWU121-124 แจ้งปัญหาได้ที่ คุณส้ม ศูนย์ภาษาฯ โทร. 02-6495000 ต่อ 12167
รายวิชา SWU131-139 แจ้งปัญหาได้ที่ คุณพรสมัคร คณะพลศึกษา โทร. 02-6495000 ต่อ 22516

The midterm schedule of semester 2 academic year 2020.
The exam will be held between March 1-12, 2021.
If you have any question about the general education subject (SWU) please contact Facebook Page: GenEdSWU
Except: SWU121-124 please contact Language Center Tel. 02-6495000 ext. 12167
SWU131-139 please contact Faculty of Physical Education Tel. 02-6495000 ext. 22516

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)/Bachelor of Economics (Regular Program)

ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563
ปี 1 รหัส 63 (EC11A-C..109..คน)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา (SUBJECT) ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
ห้องสอบ (ROOM)
SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B22,B23 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor)
SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 B10,B11,B12 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor)
SWU161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ B35,B36 จันทร์  1 มีนาคม 2564 10.20-11.40 ONLINE
SWU133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B15 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor)
B16
ECC101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น B01 55 อ.สุทธิดา  พลายงาม พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 13.30-15.30 ONSITE/ONLINE 1101
B02 54 1102
ECC112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ B01 66 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร จันทร์ 8 มีนาคม 2564 12.00-16.00 ONSITE/ONLINE econ1-4
B02 59
ปี 2 รหัส 62 (EC21A-C 120 คน )
SWU261 พลเมืองวิวัฒน์ B16 B17 สำนักนวัตกรรม พุธ  3 มีนาคม 2564 13.30-15.15 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B01 44 ผศ.ดร. สารี  วรวิสิทธิ์สารกุล จันทร์ 1 มีนาคม 2564 08.30-12.30 ONSITE 1102
B02 52 1101
ECC203 เศรษฐกิจไทย B01 48 อ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
B02 53
ECC212 เศรษฐมิติเบื้องต้น B01 51 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล อังคาร 9 มีนาคม 2564 08.30-12.30 ONSITE 1101
B02 44 1102
ECC341 การเงินการธนาคาร B01 48 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
B02 53
เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต
ECC371 เศรษฐศาสตร์การจัดการ B01 47 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม พุธ 3 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONSITE 1102
B02 52 1101
ปี 3 รหัส61 (EC31A-C 109 คน)
เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต
SWU354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม B03 สำนักนวัตกรรม พุธ 3 มีนาคม 2564 08.00-12.00 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B03 53 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 13.30-17.30 ONSITE econ1-2
B04 7
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC413 เศรษฐมิติอนุกรมเวลา B01 29 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 08.30-12.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
กลุ่มวิชาการเงิน
ECC442 หลักการลงทุน (**เรียนร่วม EC463**) B01 26 อ.ดร.ดนัย ธนามี/อ.วรพิชญา ระเบียบโลก อังคาร 2 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONSITE econ1
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC424 เศรษฐศาสตร์การเกษตร (**เรียนร่วม EC451**) B01 23 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONSITE econ4
ECC425 การวิเคราะห์โครงการ (**เรียนร่วม EC448**) B01 20 ผศ.ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 08.30-12.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
ECC427 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ B01 40 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส หมอบหมายงาน 09.30-12.30 (รูปแบบออนไลน์)
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC332 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม B01 20 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม พุธ  3 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONSITE econ4
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ (**เรียนร่วม EC471**) B01 61 อาจารย์ ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ อังคาร 9 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONSITE econ1-3
ECC453 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ B01 95 ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
ECC455 เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ (**เรียนร่วมEC487**) B01 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย หมอบหมายงาน 08.30-12.30 (รูปแบบออนไลน์)
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC462 องค์กรอุตสาหกรรม (**เรียนร่วม EC484**) B01 49 อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ อังคาร  2 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONSITE econ1-2
ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B01 61 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ ศุกร์  5 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONSITE 1101
ปี 4 รหัส 60 (EC41A-C 140 คน)
EC332 สถิติเศรษฐศาสตร์2 B01 40 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส อังคาร 9 มีนาคม 2564 13.30-17.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
EC411 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ B02 12 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ หมอบหมายงาน 08.30-12.30 1301
EC441 เศรษฐศาสตร์การคลัง (สหกิจศึกษา) B01 4 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา หมอบหมายงาน 09.30-12.30 Arr
EC481 เศรษฐกิจไทย B01 40 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อังคาร 2 มีนาคม 2564 09.00-12.00 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
B02 34
เอกเลือก จำนวน 3 รายวิชา / 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาครัฐ
EC446 นโยบายเศรษฐกิจ B01 5 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ พฤหัสบดี  4 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
EC447 เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐ B01 16 อ.ดร.กวีพจน์  สัตตาวัฒนานนท์ ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONSITE econ4
EC448 การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ (**เรียนร่วมECC425**) B01 20 ผศ.ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ พุธ  24 กุมภาพันธ์ 2564 08.30-12.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
กลุ่มวิชาการพัฒนา
EC451 เศรษฐศาสตร์การเกษตร (**เรียนร่วมECC424**) B01 1 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล พฤหัสบดี  4 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONSITE econ4
EC454 เศรษฐศาสตร์แรงงาน B01 20 ผศ.ดร.วิชัย  โถสุวรรณจินดา ศุกร์  5 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
กลุ่มวิชาการเงิน
EC461 การเงินการธนาคาร 2 B01 23 อ.สุทธิดา  พลายงาม พุธ 3 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONSITE econ4
EC462 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน B01 8 อ.ดร.รุ่งนภา  โอภาสปัญญาสาร พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
EC463 หลักการลงทุน (**เรียนร่วมECC442**) B01 7 อ.ดร.ดนัย ธนามี/อ.วรพิชญา ระเบียบโลก อังคาร 2 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONSITE econ1
EC464 ทฤษฎีตลาดทุนและตลาดเงิน B01 32 ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
อาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONSITE econ3
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ
EC471 การค้าระหว่างประเทศ (**เรียนร่วม ECC452**) B01 18 อ.ดร.กวีพจน์  สัตตาวัฒนานนท์ อังคาร 9 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONSITE econ1-3
EC472 การเงินระหว่างประเทศ B01 41 อ.ดร.ดนัย ธนามี/อ.วรพิชญา ระเบียบโลก ศุกร์  5 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONSITE 1102
EC473 การลงทุนระหว่างประเทศ B01 18 อ.วรพิชญา  ระเบียบโลก ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONSITE econ4
EC474 เศรษฐกิจอาเซียน B01 19 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย หมอบหมายงาน 13.30-16.30 1101
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
EC484 การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม (**เรียนร่วมECC462**) B01 5 อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ อังคาร 2 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONSITE econ1-2
EC487 เศรษฐกิจรายประเทศ (**เรียนร่วมECC455**) B01 22 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย หมอบหมายงาน 08.30-12.30 econ2
วิชาโทเศรษฐศาสตร์
EC222 เศรษฐศาสตร์มหภาค B01 33 ผศ.ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช จันทร์ 1 มีนาคม 2564 09.30-12.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
EC441 เศรษฐศาสตร์การคลัง (**เรียนร่วมEC441 สหกิจ**) B02 16 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา หมอบหมายงาน 09.30-12.30 econ1
EC483 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B01 21 อ.พีระวิชช์  โตวิริยะเวช พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 13.30-16.30 ONSITE econ4
ECC455 เศรษฐกิจรายประเทศ (**เรียนร่วมEC487 วิชาโท**) B02 19 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย หมอบหมายงาน 08.30-12.30 econ2
EC487 เศรษฐกิจรายประเทศ (**เรียนร่วมECC455 วิชาโท**) B02 11 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย หมอบหมายงาน 08.30-12.30 econ2

Link: https://drive.google.com/file/d/1r2riul0Lixuse1x5mhJ6Ux8nB_HJY_lb/view?usp=sharing

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)/Bachelor of Economics (Part-time Program)

ปี 1 รหัส 63 (EC11T..89.. คน)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา (SUBJECT) ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันสอบกลางภาค
(DATE)
เวลา
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
ห้องสอบ (ROOM)
SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 B110,B111,B112 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor)
SWU132 สมรรถภาพส่วนบุคคล B01 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor)
B02
SWU141 ชีวิตในโลกดิจิทัล B31 อังคาร 2 มีนาคม 2564 16.30-18.00 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
SWU161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ B56 จันทร์ 1 มีนาคม 2564 16.00-17.20 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
ECC101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น B03 47 อ.สุทธิดา  พลายงาม พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 16.30-18.30 ONSITE/ONLINE ECON 1-3
B04 42
ECC112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ B03 47 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร จันทร์ 8 มีนาคม 2564 16.30-20.30 ONSITE/ONLINE 1101
B04 43 1102
ปี 2 รหัส 62 (EC21T 60 คน )
SWU246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ B11 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor)
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B05 48 ผศ.ดร. สารี  วรวิสิทธิ์สารกุล เสาร์ 6 มีนาคม 2564 08.30-12.30 ONSITE 1101
ECC203 เศรษฐกิจไทย B03 48 อ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ จันทร์ 1 มีนาคม 2564 16.30-19.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
ECC212 เศรษฐมิติเบื้องต้น B03 42 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล อังคาร 9 มีนาคม 2564 16.30-20.30 ONSITE 1202
ECC341 การเงินการธนาคาร B03 48 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 16.30-19.30 ONLINE (รูปแบบออนไลน์)
เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต
ECC371 เศรษฐศาสตร์การจัดการ B03 48 อ.ดร.ดนัย  ธนามี ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 16.30-19.30 ONSITE 1202

Link: https://drive.google.com/file/d/1jW-HZZLLveRZlsfs5Xcc-TTYcyIHmm8h/view?usp=sharing

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)/Bachelor of Economics (International Program)

ชั้นปีที่ 1 (FRESHMEN)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา (SUBJECT) ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) วันสอบ (DAY) วันที่สอบ (DATE) เวลาสอบ (TIME) ช่องทางการสอบ
(METHOD)
ห้องสอบ (ROOM)
SWU111 THAI FOR COMMUNICATION B34 51 อ.ดร.เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor)
SWU124 ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION II B12 68 Martin Amugen, Ph.D. WED 3 March 2021 09.30-12.30 ONSITE ECON 1-3
SWU141 LIFE IN A DIGITAL WORLD B32 67 รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
และผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
TUE 2 March 2021 13.00-14.30 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน
(Follow up with your instructors)
ECO121 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS B01 55 Asst. Prof.Tam Bui Thi Minh, Ph.D. THU 4 March 2021 09.30-12.30 ONLINE
ECO132 MATHEMATICAL ECONOMICS II B01 56 อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี THU 4 March 2021 13.30-16.30 ONSITE 1202
ชั้นปีที่ 2 (SOPHOMORE)
SWU244 SCIENCE FOR BETTER LIFE AND ENVIRONMENT B22 57 อ.ดร.ชุติกร นพรัตน์ THU 4 March 2021 13.00-14.00 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน
(Follow up with your instructor)
SWU353 LOGICAL THINKING AND ETHICS B12 69 อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor)
SWU132 PERSONAL FITNESS B43 73 ผศ.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor)
ECO212 INTRODUCTION TO BUSINESS B01 55 อาจารย์ระวี สัจจะมิตร MON 1 March 2021 13.30-16.30 ONSITE 1202
ECO222 INTERMEDIATE MICROECONOMICS B01 54 ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล FRI 5 March 2021 09.30-12.30 ONSITE 1202
ชั้นปีที่ 3 (JUNIOR)
ECO322 THAI ECONOMY B01 70 ผศ.รวิพรรณ สาลีผล MON 8 March 2021 09.30-12.30 ONLINE
ECO323 ECONOMIC POLICY ANALYSIS B01 69 อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ THU 11 March 2021 13.30-16.30 ONSITE ECON 1-3
ECO361 INTERNATIONAL ECONOMICS B01 71 Asst. Prof.Tam Bui Thi Minh, Ph.D. TUE 9 March 2021 13.30-16.30 ONLINE
ECO342 MANAGERIAL ECONOMICS AND STRATEGIES B01 61 ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ TUE 2 March 2021 09.30-12.30 ONSITE 1202
ECO352 MONETARY THEORY AND POLICY B01 45 Asst. Prof.Tam Bui Thi Minh, Ph.D. WED 3 March 2021 09.30-12.30 ONLINE
ECO362 INDUSTRIAL ORGANIZATION B01 55 อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช THU 4 March 2021 09.30-12.30 ONSITE 1202
ECO371 DEVELOPMENT ECONOMICS B01 28 RUIHUI PU, Ph.D. ไม่มีการสอบกลางภาค (NO MIDTERM EXAM)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet