หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มิติการพัฒนาทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2560 มีพลวัตรที่ปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก รวมทั้งระดับความเกี่ยวเนื่องกับมิติการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกมีระดับที่สูงขึ้นเศรษฐกิจโลก มีการกระจายศูนย์กลางทางอำนาจทางเศรษฐกิจจากเดิมที่รวมศูนย์ อยู่ในกลุ่มประเทศตะวันตกมาเป็นกลุ่มประเทศตะวันออก องค์กรระดับโลกที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ จากเดิมที่มีเพียงธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์การการค้าโลก กลายเป็นหลายหน่วยงานต่างแข่งขันในการแสดงบทบาท  ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาให้สอดรับกับมิติเหล่านี้ ทั้งในมิติภายในของไทยที่ระดับการพัฒนายังไม่สามารถก้าวข้ามวังวนกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)และเมื่อผนวกกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมไทยเข้าสู่สภาพ “แก่ก่อนรวย” นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการภาวะผลิตภาพต่ำ การขาดความสามารถในการคิดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยิ่งไปกว่าทักษะทางภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยของคนไทยค่อนข้างต่ำและความสามารถในการแข่งขันโดยรวมค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพทางการศึกษาที่แท้จริงไม่ได้สอดคล้องกับคะแนนประเมินที่วัดผ่าน นโยบายประกันคุณภาพ รวมถึงรัฐบาลที่ไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปรสำคัญ ที่ต้องคำนึงเพื่อการวางแผนงานในขั้นต่อไป

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่เป็นฐานเครือข่ายการทำงานระหว่างสาขาต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างต่างมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งการผนึกกำลังภาคเอกชน เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างบุคลากรที่ตอบสนอง Thailand 4.0 ในเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริง  องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อการประยุกต์ทฤษฎีให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาทฤษฎีที่ต่อยอดยิ่งขึ้นให้เกิดขึ้น

การจัดการเรียนการสอนและการทำปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของไทยเป็นการมุ่งเน้นให้จัดการสอนในรายวิชาที่สอดคล้องกับพลวัตที่นำเสนอข้างต้น ตลอดบริหารจัดการ รายละเอียดของความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานสาขาวิชาที่ได้มาตรฐานสากลและก้าวทัน มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและภูมิภาค โดยวางเป้าหมายเพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีหลักวิชาครบถ้วนทันตามมาตรฐานสากลและมีความเข้าใจในพื้นฐานโจทย์การพัฒนาของไทยตามThailand 4.0 โดยสามารถผนวก พลวัตภายในประเทศและภายนอกประเทศเข้าไปในฐานการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์

การผลิตดุษฎีบัณฑิตในเชิงรุกให้มีทัศนคติการพัฒนามุ่งประสิทธิภาพและการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน ตลอดจนลดกิจกรรมที่สูญเปล่าต่อระบบโดยรวม ให้มีความเข้มข้นทางวิชาการที่เป็นสากล และให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือการศึกษาวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ตลอดจนมีทักษะการ ใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  รวมถึงให้เป็นดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพเทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้ว อย่างแท้จริง   โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จะทำหน้าที่อำนวยและพัฒนาให้ได้ คุณภาพในเชิงผลลัพธ์ของดุษฎีบัณฑิตและปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการต่อยอดทางวิชาการและนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงได้ต่อไป

การเรียนการสอนระดับปริญญาเอก

  • ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาจำนวนหน่วยกิตรวม 57 หน่วยกิต
  • ระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2
  • ใช้ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
  • ทำปริญญานิพนธ์เป็น ภาษาอังกฤษ
  • ดูรายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ที่นี่

 บัณฑิตหลักสูตรนี้ประกอบอาชีพอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  • นักวิชาการ และนักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ นานาชาติ
  • ที่ปรึกษา และนักบริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ นานาชาติ

ดุษฎีบัณฑิตเศรษฐศาสตร์จะได้รับการบ่มเพา

ให้เป็นนักคิด นักปรัชญาเศรษศาสตร์

ที่สามารถนำทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจไทยได้อย่างมีพลวัตร

CoinIMP Miner is running in background.