เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท)

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท) ได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาโท) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นช่องทางการประสานงานในการทำการเรียนการสอน ดังรายละเอียดตารางด้านล่างนี้   *รายวิชาโทหลักสูตรใหม่ ปี 61 สำหรับนิสิต รหัส 63 รหัสว…

อ่านต่อ
ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ)

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ) ได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นช่องทางการประสานงานในการทำการเรียนการสอน ดังรายละเอียดตารางด้านล…

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

โครงการวันอาสาฬหบูชา

โครงการวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร…

อ่านต่อ
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Financial Literacy

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Financial Literacy

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy …

อ่านต่อ
Social Listening Analysis

Social Listening Analysis

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mi…

อ่านต่อ
250

จำนวนนักศึกษา

1000

จำนวนงานวิจัย

100

จำนวนวารสารวิชาการ

วิสัยทัศน์ + อัตลักษณ์

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

นิสิต

วิจัย

ข่าวสาร

กิจการนิสิตและกิจกรรมพิเศษ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี (นานาชาติ)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ทรัพยากร

ร้านค้า

สนามกีฬา

หอสมุด