เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

250

จำนวนนักศึกษา

1000

จำนวนงานวิจัย

100

จำนวนวารสารวิชาการ

วิสัยทัศน์ + อัตลักษณ์

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

นิสิต

วิจัย

ข่าวสาร

กิจการนิสิตและกิจกรรมพิเศษ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี (นานาชาติ)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ทรัพยากร

ร้านค้า

สนามกีฬา

หอสมุด