เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน The South-East Asian Sales Competition (SEASAC) 2021

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน The South-East Asian Sales Competition (SEASAC) 2021

          ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ Economic Article Forum ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่ออบรมนิสิตเกี่ยวกับการทำธุรกิจและคัดเลือกนิสิตให้เข้าร่วมการแข่งขัน The South-East Asian Sales Competition (SEASAC) 2021 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกนิสิตได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเล…

อ่านต่อ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary’s University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary’s University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Saint Mary's University ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2564 และได้ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การคัดเลือกนิสิตได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางคณะเศรษฐศาสตร…

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ บริษัท ไทยสมุทรประ…

อ่านต่อ
โครงการ ECON SWU Seminar Series 2020-2021

โครงการ ECON SWU Seminar Series 2020-2021

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ ECON SWU Seminar Series 2020-2021 ในหัวข…

อ่านต่อ
โครงการทบทวนแผนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการทบทวนแผนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี…

อ่านต่อ
250

จำนวนนักศึกษา

1000

จำนวนงานวิจัย

100

จำนวนวารสารวิชาการ

วิสัยทัศน์ + อัตลักษณ์

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

นิสิต

วิจัย

ข่าวสาร

กิจการนิสิตและกิจกรรมพิเศษ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี (นานาชาติ)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ทรัพยากร

ร้านค้า

สนามกีฬา

หอสมุด