เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนรายงานส่วนงานเมื่อพบว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

ขั้นตอนรายงานส่วนงานเมื่อพบว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนรายงานส่วนงานเมื่อพบว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หากทราบว่าท่านติดเชื้อ COVID-19 ขอให้บุคลากรให้รายงานตรงต่อคณบดี และสำหรับนิสิตให้รายงานอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของคณะ หรือเข้าร่วม Line Open Chat ชื่อ "COVID-19 Report ECO…

อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงาน Timeline สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเศรษฐศาสตร์

แบบฟอร์มรายงาน Timeline สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มรายงาน Timeline สำหรับนิสิตและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ท่านกรอกรายละเอียด Timeline 14 วันย้อนหลังนับตั้งแต่ท่านทราบว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยจะนับวันที่ท่านทราบว่าติดเชื้อเป็นวันที่ 1 และนับถอยหลังไปจนกระท…

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Financial Literacy

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Financial Literacy

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy …

อ่านต่อ
Social Listening Analysis

Social Listening Analysis

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mi…

อ่านต่อ
โครงการ “การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำเสนองาน”

โครงการ “การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำเสนองาน”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำเสนองาน…

อ่านต่อ
250

จำนวนนักศึกษา

1000

จำนวนงานวิจัย

100

จำนวนวารสารวิชาการ

วิสัยทัศน์ + อัตลักษณ์

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

นิสิต

วิจัย

ข่าวสาร

กิจการนิสิตและกิจกรรมพิเศษ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี (นานาชาติ)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ทรัพยากร

ร้านค้า

สนามกีฬา

หอสมุด