หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยแยกจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นส่วนงานภายในมีฐานะศักดิ์และสิทธิ์เท่าส่วนราชการที่เรียกว่า “คณะ” ทุกประการ ก่อนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นวิชาพื้นฐาน วิชาบังคับ และ วิชาเลือก ให้แก่ นิสิตวิชาเอกสังคมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ และเปิดสอนเป็นวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกแก่คณะอื่นๆ หลังจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อ พ.ศ. 2518 คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและคณะสังคมศาสตร์ได้แยกออกเป็นคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะสังคมศาสตร์ และได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาโทเศรษฐศาสตร์  ให้แก่นิสิตวิชาเอกหลักสูตรต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์และคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเรื่อยมา