รายละเอียดของหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Economics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ : ศ.บ.

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Economics ชื่อย่อ : B. Econ.

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 135 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา การเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม และความผาสุกในสังคม

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาและสร้าง      องค์ความรู้ ผลิตกาํลังคนที่มี จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พัฒนา ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.3.1 มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกจิต่างๆ ที่เกิดขึ้น

1.3.2 สามารถใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมี จิตสำนึกสาธารณะ