หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Economics Program (International Program)

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในหลายทวีปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่มุ่งเน้นการค้าเสรี ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ที่ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเงิน และเศรษฐกิจมหภาค เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางการแข่งขัน ลดความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อมุ่งการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และสามารถผนวกเข้ากับเศรษฐกิจโลกเป็นกลไกสำคัญที่ต้องออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม

จากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ประเทศไทยเผชิญดังกล่าวมาข้างต้น คณะเศรษฐศาสตร์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียน ครอบคลุมทั้งงานด้านการเงินการธนาคาร งานในภาคเอกชนที่ทำธุรกิจกับต่างประเทศ การประกอบกิจการหรือการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงงานในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งงานดังกล่าวต้องอาศัยองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของเศรษฐศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์พัฒนา

คณะเศรษฐศาสตร์มีประสบการณ์การสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเป็นภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มนิสิตสองภาษาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 และได้สอนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ มีอาจารย์ประจำเป็นชาวต่างชาติ และมีการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติสอนในรายวิชาเลือกบางรายวิชาจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และสามารถนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นิสิตได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศในรูปแบบของการศึกษาโดยตรง ทั้งการแลกเปลี่ยนระยะสั้นและระยะยาวในต่างประเทศ รวมทั้งได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในรูปแบบของการฝึกงาน โดยที่บัณฑิตมีความสามารถประกอบอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา การเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม และความผาสุกในสังคม

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาและสร้าง      องค์ความรู้ ผลิตกาํลังคนที่มี จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พัฒนา ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.3.1 มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกจิต่างๆ ที่เกิดขึ้น

1.3.2 สามารถใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมี จิตสำนึกสาธารณะ

“เมื่อโลกก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
จึงต้องเตรียมบัณฑิตให้พร้อม

ก้าวไปพร้อมกับประเทศและหมุนให้ทันโลก”

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญ ได้แก่

1  มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

2  มีความสามารถใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์ควบคู่กับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

4 มีทักษะสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสากล

การเรียนในการสอน

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
 • รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ติดตามรายละเอียดของหลักสูตรที่นี่

ความร่วมมือกับสถาบันและภาคีต่างๆ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น มหาวิทยาลัยจูเนียต้า มหาวิทยาลัยยูท่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์ ประเทศเบลเยียม และมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

อาชีพของบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา

นิสิตที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศและนานาชาติได้ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกทำงานในสายงานดังต่อไปนี้

 1. พนักงานบริษัททางด้านธุรกิจการเงินและการธนาคาร
 2. พนักงานบริษัททางด้านธุรกิจเงินทุนและตลาดหลักทรัพย์
 3. พนักงานบริษัทเอกชนที่ติดต่อกับต่างประเทศ
 4. พนักงานบรรษัทข้ามชาติ
 5. พนักงานหน่วยงานราชการ
 6. พนักงานองค์กรพัฒนาหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร
 7. เจ้าของกิจการประกอบธุรกิจส่วนตัว/ธุรกิจครอบครัว/ธุรกิจขนาดย่อม พนักงานบริษัททางด้านธุรกิจการประกันชีวิตและประกันภัย

ความพร้อมเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ

การเรียนรู้ในโลกกว้างจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทันกับยุคสมัย ได้แก่

–  สำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ รวมถึงมีฐานข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 6,000 เล่ม

–  มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้จำนวน 27 เครื่อง

–  มีโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น STATA  EVIEW และ SPSS ให้ได้ใช้งานจริง

–  ห้องประชุมขนาดเล็กและใหญ่ไว้รองรับที่ชั้น 13 อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล

–  ห้องเรียน จำนวน 5 ห้อง ชั้น 14 อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล

–  มีระบบเครือข่ายสืบค้นออนไลน์สำหรับนิสิตได้ค้นคว้าด้วยตนเอง

CoinIMP Miner is running in background.