Journal of Economics and Public Policy

หน้าแรก

วิจัย / วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 (ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2559) มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ โดยมีการตีพิมพ์ 2 รูปแบบ คือแบบออนไลน์และแบบรูปเล่ม กำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

1) เดือนมกราคม-มิถุนายน

2) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์

 

     1. บทความปริทัศน์ (Review Article)  ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ

2. บทความวิชาการ  (Academic Article) ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ

3. บทความวิจัย  (Research Article)   ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ

กระบวนการพิจารณา

     1. ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ

2. ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

กำหนดการส่งต้นฉบับ

เปิดรับต้นฉบับตลอดปี :
     บทความที่ส่ง ระหว่างเดือนธันวาคม – พฤษภาคม จะได้รับการตีพิมพ์ในฉบับที่ 1 ของปี
         (มกราคม – มิถุนายน)
     บทความที่ส่ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน จะได้รับการตีพิมพ์ในฉบับที่ 2 ของปี
        (กรกฎาคม – ธันวาคม)

วิธีการส่งต้นฉบับ

E-mail : epjswu@gmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบต้นฉบับได้จากเว็บไซต์

กองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการที่ปรึกษา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม)

บรรณาธิการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา)

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์                  สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์          มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พุทธกูล                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มิ่งสวัสดิ์        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ                            มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

กองจัดการและประสานงาน

นางสาวชุตินันท์ มุ่งการนา

Faculty of Economics Srinakharinwirot University Floor 13, ML Pin Malakul Building 114
Sukhumvit 23, Wattana District Bangkok 10110, Thailand  Phone: +662 169 1004

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet