งานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ

การเงิน

1.1 สวัสดิการพนักงาน

1.2 โครงการ

1.3 การบริหารเงินยืม

1.4 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ

บัญชี

2.1 งบประมาณ

2.2 แผนการใช้งบประมาณ

2.3 ผลการดำเนินการ

พัสดุ

3.1 ครุภัณฑ์

3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.4 แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะ - ติชม

Empty section. Edit page to add content here.

วันเวลาให้บริการ

รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.

รอบบ่าย 13.00 – 15.00 น.

(ยกเว้น วันหยุด/วันนักขัตฤกษ์)