สำรวจความต้องการเลือกกลุ่มวิชาเอก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้วย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จะดำเนินการจัดรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2564 นั้น ทางหลักสูตรฯมีความประสงค์ที่จะสำรวจความต้องการเลือกกลุ่มวิชาเอกของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อดำเนินการเปิดรายวิชาใน 3 วิชาเอก ได้แก่

  1. กลุ่มวิชาภาคผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Sector)

  2. กลุ่มวิชาภาคการเงินการธนาคาร (Finance and Banking Sector) และ

  3. กลุ่มวิชาภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการ (Industry Trade and Service Sector)

รายละเอียดรายวิชาและภาคการศึกษาที่เปิดแล้วและคาดว่าจะเปิดมีดังนี้

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคเครียนที่เปิด ปีการศึกษาที่เปิด หมายเหตุ
กลุ่มวิชาภาคผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Sector)
ECO342 MANAGERIAL ECONOMICS AND STRATEGIES 3(3-0-6) 2 2563 เปิดแล้ว
ECO441 ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 1 2564 รอสำรวจ
ECO442 CREATIVE ECONOMY 3(3-0-6) 1 2564 รอสำรวจ
ECO443 TRANSPORTATION AND LOGISTIC ECONOMICS 3(3-0-6) 2 2564 รอสำรวจ
กลุ่มวิชาภาคการเงินการธนาคาร (Finance and Banking Sector)
ECO352 MONETARY THEORY AND POLICY 3(3-0-6) 2 2563 เปิดแล้ว
ECO451 TIME SERIES ANALYSIS 3(2-2-5) 1 2564 รอสำรวจ
ECO452 THEORY OF FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS 3(3-0-6) 1 2564 รอสำรวจ
ECO453 PRINCIPLES OF INVESTMENT 3(3-0-6) 2 2564 รอสำรวจ
กลุ่มวิชาภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการ (Industry Trade and Service Sector)
ECO362 INDUSTRIAL ORGANIZATION 3(3-0-6) 2 2563 เปิดแล้ว
ECO461 ECONOMICS OF INTEGRATION AND INTERNATIONAL INVESTMENT 3(3-0-6) 1 2564 รอสำรวจ
ECO462 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 3(3-0-6) 1 2564 รอสำรวจ
ECO463 ECONOMICS OF SERVICE SECTOR 3(3-0-6) 2 2564 รอสำรวจ

นิสิตสามารถดูรายละเอียดและคำอธิบายรายวิชาได้ในลิงก์: https://cutt.ly/lbdyqXN

คำชี้แจง

  • นิสิต 1 คน สามารถตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น นิสิตควรตัดสินใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน

  • ให้นิสิตใช้อีเมล์ …@g.swu.ac.th ในการตอบแบบสำรวจเท่านั้น หากนิสิตยังไม่มีอีเมล์ …@g.swu.ac.th นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี GAFE Account ได้ที่ https://account.swu.ac.th/ หรือหากมีปัญหาการใช้งานติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ที่อีเมล์ helpdesk@g.swu.ac.th 

  • ตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. และทางหลักสูตรฯจะพิจารณาจากรายงานผลการสำรวจต่อไป

นิสิตสามารถตอบแบบสำรวจผ่านลิงก์: https://forms.gle/SUu956zBYV8AU2aU7

เหลือเวลาตอบแบบสำรวจอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *