งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลสถิติการอบรม/สัมมนา/ประจำเดือน

อาจารย์

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฏาคม 2562

สิงหาคม 2562

เจ้าหน้าที่

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฏาคม 2562

สิงหาคม 2562