วิชุตา อดุลย์วัฒนกุล

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / วิชุตา อดุลย์วัฒนกุล

 
นางสาววิชุตา อดุลย์วัฒนกุล

นักวิชาการศึกษา (วิเทศสัมพันธ์)

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 15550 
Email : Wichutaaloha@gmail.com

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

ดูแลหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

งานวารสาร

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 8.30-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์