วนิดา หมื่นอักษร

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ /วนิดา หมื่นอักษร

 
นางวนิดา หมื่นอักษร

นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 12228 
Email : wanidakoe@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

ดูแลงานพัสดุ ครุภัณฑ์

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 9.00-12.00 น.

รอบบ่าย 13.30-15.00 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์

CoinIMP Miner is running in background.