ณัฐกร ตุ้ยทา

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ณัฐกร ตุ้ยทา

 
นายณัฐกร ตุ้ยทา

นักจัดการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 15550 
Email : nattakornt@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

งานสารบรรณ

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 8.30-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์