หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / จุฑามาศ  ฉ่ำศิริ

 
นางสาวจุฑามาศ  ฉ่ำศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 12234 

email : jutamasc@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

งานแผนนิสิต 

ประกันคุณภาพ

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 8.30-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์