ชนกนาถ ทองบุญ

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / ชนกนาถ ทองบุญ

 
นางสาวชนกนาถ ทองบุญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 12234 
Email: chanoknart@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

งานประชาสัมพันธ์

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 8.30-12.00 น.

รอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์

CoinIMP Miner is running in background.