ชาลิณี กรแก้ว

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่ / ชาลิณี กรแก้ว

 
นางสาวชาลิณี กรแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ :

02-649-5000 ต่อ 12227 
Email : chalineek@g.swu.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่ายทางการเงิน

เวลาปฏิบัติงาน

รอบเช้า 9.00-12.00 น.

รอบบ่าย 13.30-15.00 น.

ยกเว้น วันหยุด/วันหยุดนักขัตฤกษ์