หน้าแรก / บุคลากร
เจ้าหน้าที่

สำนักงานคณบดี
นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12226
E-mail : sirikarnk@g.swu.ac.th
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข
นักจัดการงานทั่วไป (งานบุคคล)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12229
E-mail : Apiwan@g.swu.ac.th
นายณัฐกร ตุ้ยทา
นักจัดการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 15550
Email : nattakornt@g.swu.ac.th
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ
นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12232
Email : Wannipay@g.swu.ac.th
นางสาววิชุตา อดุลย์วัฒนกุล
นักวิชาการศึกษา (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 15550
Email : Wichutaaloha@gmail.com
นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร
นักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12231
Email : thunyathorn@g.swu.ac.th
นางศิริพร ช่วยอุปการ
นักวิชาการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12231
Email : schuaiuppakarn@gmail.com
นายจักร์ทิพย์ กลับแสง
นักวิชาการศึกษา (งานจัดการเรียนการสอน)
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12230
Email : jaktip@g.swu.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวชาลิณี กรแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12227
Email : chalineek@g.swu.ac.th
นางสาวณัฐนิกา บุญที่สุด
นักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12227
Email : natnika@g.swu.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12227
Email : jutamasc@g.swu.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวชนกนาถ ทองบุญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12234
Email: chanoknart@g.swu.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
นางวนิดา หมื่นอักษร
นักวิชาการพัสดุ
รายละเอียด...
02-649-5000 ต่อ 12228
Email : wanidakoe@g.swu.ac.th