อาจารย์ ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์

หน้าแรก

คณาจารย์กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์

ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์

E-Mail : kaveepot@swu.ac.th, kaveepot@g.swu.ac.th, kaveepot@gmail.com

Phone : 090-959-7357,  02-649-5000 ต่อ 15550, 02-169-1004

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

Ph.D. in Economics, University of Wisconsin-Milwaukee, U.S.A.

M.A. in Economics, University of Wisconsin-Milwaukee, U.S.A.

B.A. in Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand       

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

M. Bahmani-Oskooee, K. Satawatananon. US-Thailand Trade at the Commodity Level and the Role

of the Real Exchange Rate (Inpayments-Outpayments Analysis). Journal of Asian Economics 2010; 21(6): 514-25.

M. Bahmani-Oskooee, K. Satawatananon. The impact of exchange rate volatility on commodity trade

between the US and Thailand. International Review of Applied Economics 2012; 26(4): 515-32.

M. Bahmani-Oskooee, K. Satawatananon, D. Xi. Economic Uncertainty, Monetary Uncertainty, and

the Demand for Money in Thailand. Global Business and Economics Review 2015; 17(4): 467-76.

M. Bahmani-Oskooee, S. W. Hegerty, K. Satawatananon. Exchange-Rate Risk and Japanese–Thai

Industry Trade. Australian Economic Papers 2015; 54(1): 22-37.

K. Satawatananon, S. Worawisutsarakul. Sectoral Competitive Capabilities: A Study of International Trades between Thailand, United States, and United Kingdom. Economics and Public Policy Journal 2019; 10(19): 80-100.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความ. กองบรรณาธิการ. วารสารเศรษฐศาสตร์รามคาแหง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. ประจาปี พ.ศ. 2558 — 2564

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

1. โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม เสนอต่อ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

2. โครงการศึกษาเรื่องการจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย–ตุรกี เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2557

3. โครงการศึกษาเรื่องการจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย–ปากีสถาน เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2558

4. โครงการศึกษาเรื่องการจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพศุลกากร รัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2558

5. โครงการการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินของคนไทยเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ

คณะกรรมการการให้ความรู้ทางการเงิน เสนอต่อ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ปี พ.ศ. 2558

6. โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม เสนอต่อ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558

7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร (สวอ.) และ

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกรมศุลกากร เสนอต่อ กรมศุลกากร ปี พ.ศ. 2558

8. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เสนอต่อ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2559

9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกรมศุลกากร เสนอต่อ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2559

10. โครงการศึกษาความคุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ที่เป็นผลจากการสนับสนุนของสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจาปี พ.ศ. 2559 เสนอต่อ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2559

11. โครงการศึกษาความคุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ที่เป็นผลจากการสนับสนุนของสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจาปี พ.ศ. 2560 เสนอต่อ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2560

12. โครงการศึกษาวิจัยการประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการ

ลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development of UNCTAD) เสนอต่อ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ International Institute for Trade and Development (Public Organization) (ITD) ปี พ.ศ. 2559

13. โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน เสนอต่อ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ International Institute for Trade and Development (Public Organization) (ITD) ปี พ.ศ. 2559

14. โครงการประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการลงทุน ปี 2559 เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี พ.ศ. 2559

15. โครงการศึกษาเรื่องการจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย–ศรีลังกา เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560

16. การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน เสนอต่อ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ International Institute for Trade and Development (Public Organization) (ITD) ปี พ.ศ. 2560

17. โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561 – 2565) เสนอต่อ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปี พ.ศ. 2560

18. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ประจาปี 2560 เสนอต่อ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปี พ.ศ. 2560

19. การประเมินผลแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 –2559)

เสนอต่อ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปี พ.ศ. 2560

20. โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงานระดับอนุภูมิภาค GMS และ IMT-GT เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561

21. โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง

ชีวภาพเสนอต่อ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2561

22. โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. 2561

23. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศ เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี พ.ศ. 2561

24. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจ ในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ได้แก่

สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐซูดาน ประจาปีงบประมาณ 2561 เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปี พ.ศ. 2561

25. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก เสนอต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปี พ.ศ. 2561

26. โครงการจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอต่อ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปี พ.ศ. 2561

27. การจัดทาตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิต และผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทย เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปี พ.ศ. 2563

28. การจัดทาบัญชีต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (SEEA) ร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง เสนอต่อ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

1.International Trade and Finance
2.Public Economics
3.Public Finance

ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ

กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์. กระทรวงการคลังและบทบาทในการสนับสนุนภาคการศึกษา. จุลสารเศรษฐกิจ

การคลัง (Monthly Miscellaneous of Economic Analysis). กรุงเทพฯ: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง; 2542.

คณะผู้วิจัย. การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคม

อาเซียน. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) International Institute for Trade and Development (Public Organization); 2560.

คณะผู้วิจัย. การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development) UNCTAD. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) International Institute for Trade and Development (Public Organization); 2560.

คณะผู้วิจัย. Financing Role in Supporting Sustainable Development Goals in ASEAN. International

Institute for Trade and Development (Public Organization), August 2018.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/econ/domains/econ.swu.ac.th/public_html/wp-content/plugins/kingcomposer/shortcodes/kc_single_image.php on line 74

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/econ/domains/econ.swu.ac.th/public_html/wp-content/plugins/kingcomposer/shortcodes/kc_single_image.php on line 78

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet