อาจารย์สุทธิดา พลายงาม

หน้าแรก

คณาจารย์อาจารย์สุทธิดา พลายงาม

อาจารย์สุทธิดา พลายงาม

ติดต่อ :

E-Mail : sutidap@g.swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (Download)

Curriculum Vitae (Download)

Research Interest : เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์มหภาค

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต                                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 2548
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์           2550
ปริญญาโท Master of Economics(Economics)                          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                    2555

 ผลงานวชาการ 

1.บทความวิจยตีพิมพ์ในวารสารวชาการระดับชาติและนานาชาติ

Sukpaiboonwat, Sivalap, Sutida Plyngam, and Jirawat Jaroensathapornkul. (2014). Does an ageing

      population diminish or enhance economic growth?: a survey of literature. Meiji Journal

      of Political Science and Economics. Vol 3. p.1-10.

Sasiwimon Warunsiri Paweenawat and Sutida Plyngam. (2017). The Does the causal relationship

      between renewable energy consumption, CO2 emissions, and economic growth exist

      in Thailand? An ARDL approach. Economics Bulletin. 37(2). p. 697-711 

Polpat Kotrajaras and Sutida Plyngam. (2016). Why do so many people move to Bangkok?.

      Humanities and Social Sciences Review, 06(01). p. 385–390.


2.บทความวิจยทั ี่นําเสนอในการประชุมวชาการ ิ (Conference/Abstract/Proceedings)

Sasiwimon Warunsiri Paweenawat and Sutida Plyngam. (2013). The relationship between Co2

      emissions, energy consumption, and income in Thailand: An ARDL approach. Singapore

      Economic Reviews Conference 2013.

Sutida Plyngam. (2015). Remittances and economic growth in ASEAN. Singapore Economic

      Reviews Conference 2015.

Aotip Ratniyom and Sutida Plyngam. (2019). Factors Affecting Net Savings of Thai Households

      and Students Who Do Statement of Income and Expenses. Proceedings of The

      International Conference on Research in Business, Management and Economics.

3.ตํารา

สุทธิดา พลายงาม (2562). หน่วยที่ 2 :  ความรู้ทางสถิตเบื้องต้นและการประยุกต์. เศรษฐมติและการประยุกต์.

      นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทยธรรมาธิราช. 

1.เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

2.การวิเคราะห์โครงการ

3.การเงินการธนาคาร

4.เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  • รหัสวิชา                      รายวิชา 
  • EC342                         Development Economics 
  • EC461                         Money and Banking II 
  • EC222                         Macroeconomics 
  • EC486                         Special Topics in Economics

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/econ/domains/econ.swu.ac.th/public_html/wp-content/plugins/kingcomposer/shortcodes/kc_single_image.php on line 74

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/econ/domains/econ.swu.ac.th/public_html/wp-content/plugins/kingcomposer/shortcodes/kc_single_image.php on line 78

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet