หน้าแรก

คณาจารย์ / ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์

ติดต่อ :

E-Mail : sivalap@swu.ac.th

Phone: 02-649-5000 ต่อ 15550

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Research Interest :

เศรษฐศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์โครงการ

ปริญญาเอก          ปร.ด.     (เศรษฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท           วท.ม.     (เศรษฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี           วท.บ.   (เศรษฐศาสตร์)        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Sivalap. (2018). An analysis of sales channel on annuity life insurance in Thailand. The Journal of Risk Management and Insurance, 22(2), 44-62.

Sivalap. (2018). DOES ANNUITY LIFE INSURANCE IS THE SAVING OPTION WHEN DEMOGRAHHIC CHANGE?: THE IMPLICATION OF JAPAN AND THAILAND. International Journal of Economic Research, 15(1), 9-24.

ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2560). บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 ม.ค. – มิ.ย. 2560)

Sivalap, Sutida, Jirawat.  (2014). Does an Ageing Population Diminish or Enhance Economic Growth? : A Survey of Literature.  Meiji Journal of  Political Science and Economics, 3(1), 1-10.

Sivalap, Chucheep, Arunee.  (2014).   Thailand Insurance Regulation: Highlights & Time to Go Ahead.  Asian Social Science, 10(6), 24-33.

Sivalap, Chucheep, Arunee.  (2014).   Measuring the Degree of Market Concentration in Thailand Insurance Industry.  Asian Social Science, 10(4), 214-232.

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

EC322 INTERMEDIATE MACROECONOMICS (เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง)

EC481 เศรษฐกิจไทย (EVOLUTION OF THAI ECONOMY)

EC 521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY IN ECONOMICS)