ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์

หน้าแรก

คณาจารย์ / ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์

E-Mail : sivalap@gmail.com, sivalap@g.swu.ac.th

Phone: 02-649-5000 ต่อ 15550, 0951166509

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

ปริญญาเอก          ปร.ด.     (เศรษฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท           วท.ม.     (เศรษฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี           วท.บ.   (เศรษฐศาสตร์)        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1.1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2564). ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อการประกันการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ สูงอายุ. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 8(1), 115-129.

อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. (2563). การเปรียบเทียบระบบการดูแล ระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ ประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย. วารสาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 15(1), 74-86.

ทัศนียา วังสะจันทานนท์ อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และ ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2562). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการต่อภาวะสุขภาพของ ผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 22(2), 128-140.

ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์. (2560). บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ พัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์). 9(17), 176-191

1.1.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Sukpaiboonwat. S & Ratniyom. A. (2022). An analysis of the Input- Output Table in Sports Industry of Thailand. Journal of Economics and Management Strategy. 9(1):

Sukpaiboonwat, S. (2019). Life insurance: The Savings Solution for the Thai Elderly. Asian Administration and Management Review. 2(2), 257-270.

Sukpaiboonwat, S. (2018). An analysis of sales channel on annuity life insurance in Thailand. The Journal of Risk Management and Insurance, 22(2), 44-62.

Sukpaiboonwat, S. (2018). Does annuity life insurance is the saving option when demograhhic change?: the implication of japan and thailand. International Journal of Economic Research, 15(1), 9-24.

Sukpaiboonwat, S., Sutida, Jirawat. (2014). Does an Ageing Population Diminish or Enhance Economic Growth? : A Survey of Literature. Meiji Journal of Political Science and Economics, 3(1), 1-10.

Sukpaiboonwat, S., Chucheep, Arunee. (2014). Measuring the Degree of Market Concentration in Thailand Insurance Industry. Asian Social Science, 10(4), 214-232.

Sukpaiboonwat, S., Chucheep, Arunee. (2014). Thailand Insurance Regulation: Highlights & Time to Go Ahead. Asian Social Science, 10(6), 24-33.

1.2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

Sonjit, B. & Sukpaiboonwat, S. (2021). A Feasibility study on the Investment of parking building located in Sukhumvit 93 road Bangkok. The 6th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology; 2021 May 27-28: Thailand, 587-593.

Sukpaiboonwat, S. (2019). The Thai elderly in the economic dimension. International Conference on Economics, Management and Technology IEMT 2019 at Neu Ulm University of Applied Sciences; 2019 November 19-21: Germany.

Sukpaiboonwat, S. (2018). Concentration in Thailand Life Insurance Industry. International conference for Business and Economics at Central European University, Nador u.15, Budapest; 2018 July 24-27: Hungary.

Sukpaiboonwat, S. (2017). An Analysis of Sales Channel on Life Insurance in Thailand. The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics; 2017 November 28 – December 1: Germany.

Sukpaiboonwat, S. (2017). Life Insurance and Economic Growth of Thailand. International Academic Conference on Business Stockholm; 2017 June 4-8: Sweden.

Sukpaiboonwat, S. (2016). Annuity Life Insurance for Population Aging in The Time of Retirement – Case Study of Japan and Thailand. International Conference for Academic Disciplines at Ca’ Foscari University of Venice; 2016 June 28 – July 1: Italy.

1.เศรษฐศาสตร์มหภาค
2.เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3.เศรษฐศาสตร์ประกันชีวิต
4.เศรษฐศาสตร์ประกันภัย
5.เศรษฐศาสตร์ผู้สูงอายุ
6.เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
7.การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ
8.การวิเคราะห์ความเต็มใจจ่าย
9.การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล
10.การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลผลิต

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

EC322 INTERMEDIATE MACROECONOMICS (เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง)

EC481 เศรษฐกิจไทย (EVOLUTION OF THAI ECONOMY)

EC 521 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY IN ECONOMICS)

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet