ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล

หน้าแรก

คณาจารย์ / รวิพรรณ สาลีผล  

ผศ.รวิพรรณ สาลีผล

E-Mail : ravipan@g.swu.ac.th econswur@yahoo.com

Tel. 099-162-8862

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

พณ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2537

ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2530

Academic Works

1. Research

1.1 Publications/ Journals

R. Saleepon ., Microfinance Structure in Thailand Chinese Business Review Vol. 12 No.12 December 2012 p.807-813

1.2 Proceedings/ Conference Presentations

– Holman Robert., editors. How sufficiency economy reduce the default risk In Microfinance institutions Case study : Bank for Agriculture and Agricultural Coorperatives Thailand Proceeding of the International Institute of Social and Economic Sciences Prague, Czech Republic 2012, December 4-7 p.332-347

– Jinnadasa K.B.S.N., editors. The Cost and Benefit on Electricity was generated by recycled and reused Solar Cell House system. Proceedings of the 12th International Conference of the International Institute for Infrastructure Resilience and Reconstruction; 2016 Aug 05-07; Kandy, Sri Lanka, p. 230-235.

– Abd Rahim Muhammad,editors. Microfinance Institutions’ Competition Case Study Northern region of Thailand. Proceedings of 7th Global Conference on Business and Social Sciences; 2018 Aug 20-21th. Colombo Sri Lanka, p 165-175

– Danture Wickramasinghe, editors. Is there relationship between the youth village people income in Phakphi Community Nakornnayok Province and their Saving behavior ?Proceeding of the 9 th GlobalConference on Business and Social Sciences 2019July 19-20thMale Maldives. P 425-434

– Danture Wickramasinghe, editors. Revisited : Is kutnetz curve hold in Thailand ?Proceeding of the 9 th Global Conference on Business and Social Sciences 2019 July 19-20thMale Maldives. p44-52

2. Research Projects

1. 1997 – 1999 The Impact of modernization in Pakphi community Nakornnayok Province

2. 2001- 2002 Unit cost of Economics student Srinakarinwirot University

3. 2009 –2011 Test of Purchasing Power Parities : Foreign Exchange rate in Thailand

4. 2012-2013 Microfinance Comparatives between Thailand and Sri Lanka

5. 2014-2015 Cost Benefit of Solar cell for low income people in Bangkok

6. 2016-2017 Microfinance competition in Northern of Thailand

7. 2018-2019 Saving behavior of youth people in Nakornanyok province

8. 2020-2021 Gabage management of the Student of Srinakarinwirot university.

9. 2020-2021 Benefit Cost Analysis of Baray Culture in Nakornnayok Province

Financial Economics Economic Development Sufficiency Economy Microfinance

Empty tab. Edit page to add content here.

ประวัติของเศรษฐกิจไทย

Ravipan Saleepon. Understanding Thai Economy. Bangkok Nakornkarnpim 2006

เอกสารประกอบการสอน-การเงิน-การธนาคาร-2

Ravipan Saleepon Money and Banking 2 Departments of Economics Faculty of Sciences 2006

CoinIMP Miner is running in background.