หน้าแรก

คณาจารย์ / รวิพรรณ สาลีผล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล

ติดต่อ :

E-Mail : econswur@yahoo.com

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Financial economics

Sufficiency economy

Buddhist economics

Microfinance

พณ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2537

ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2530

Holman Robert., editors. How sufficiency economy reduce the default risk In Microfinance institutions Case study : Bank for Agriculture and Agricultural Coorperatives Thailand Proceeding of the International Institute of Social and Economic Sciences Prague, Czech Republic 2012 December 4-7 p.332-347

Jinnadasa K.B.S.N., editors. The Cost and Benefit on Electricity was generated by recycled and reused Solar Cell House system. Proceedings of the 12th International Conference of the International Institute for Infrastructure Resilience and Reconstruction; 2016 Aug 05-07; Kandy, Sri Lanka, p. 230-235.

Abd Rahim Muhammad,editors. Microfinance Institutions’ Competition Case Study Northern region of Thailand. Proceedings of 7th Global Conference on Business and Social Sciences ; 2018 Aug 20-21th. Colombo Sri Lanka, p 165-175

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.