หน้าแรก

คณาจารย์ / รัชพันธุ์ เชยจิตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร

ติดต่อ :

E-Mail : ratchapan@swu.ac.th

Phone:

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
การวิเคราะห์โครงการ สถิติเศรษฐศาสตร์ 

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.