ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร

หน้าแรก

คณาจารย์ / รัชพันธุ์ เชยจิตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร

E-Mail : ratchapan@swu.ac.th

Phone: 02-649-5000 ต่อ 15550, 02-169-1004 มือถือ : 084 9254000

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

วท.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536

วท.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540

ปร.ด. ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2545

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

รัชพันธุ์ เชยจิตร และ ธนาธิป สุ่มอิ่ม. (2563) “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากับค่า

ไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม – ธันวาคม.

รัชพันธุ์ เชยจิตร และ พชรภัทร ศิวพรอนันต์. (2564) “ปัจจัยกำหนดค่าใช้จ่ายพลังงานและความเหลื่อมล้ำ

ค่าใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือน” วารสารวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่

17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม.

รัชพันธุ์ เชยจิตร และ รติพร ถึงฝั่ง. (2564) “ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษา

ความแตกต่างทางเพศ” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม – ธันวาคม.

ปวีนา โทนแก้ว และ รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2565). “ความสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาวระหว่างภาวะเจริญ

พันธ์กับการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของสตรีและความพร้อมในการดูแลบุตร” วารสารบริหารธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565.

ปวีนา โทนแก้ว และ รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2565). “การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวและ

ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของสตรีกับภาวะเจริญพันธุ์รวมและความ

พร้อมในการดูแลบุตร” วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 12

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565.

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2562) “พลวัตรของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย”. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562. หน้า 486-496.

นิรมล ตันติธนบูรณ์ และ รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2562) “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคบริการในประเทศไทย”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562. หน้า 497-513.

พชรภัทร ศิวพรอนันต์ และ รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2562) “การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ

ภาคครัวเรือนในประเทศไทย”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่

12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562. หน้า 1.217-1,228.

รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2561) “ผลของหนี้ค้างชำระที่มีต่อการดำเนินการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(กยศ.)”.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 หน้า 1,291- 1,298.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ รัชพันธุ์ เชยจิตร และ อุทัย แก้วกลม. (2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมประกันภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน”. สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

1.เศรษฐศาสตร์ประชากร
2.เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3.เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
4.สถิติ

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet