ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร

หน้าแรก

คณาจารย์ / รัชพันธุ์ เชยจิตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร

E-Mail : ratchapan@swu.ac.th

Phone: 02-649-5000 ต่อ 15550, 02-169-1004 มือถือ : 084 9254000

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

วท.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536

วท.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540

ปร.ด. ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2545

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

รัชพันธุ์ เชยจิตร และ ธนาธิป สุ่มอิ่ม. (2563) “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากับค่า

ไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม – ธันวาคม.

รัชพันธุ์ เชยจิตร และ พชรภัทร ศิวพรอนันต์. (2564) “ปัจจัยกำหนดค่าใช้จ่ายพลังงานและความเหลื่อมล้ำ

ค่าใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือน” วารสารวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่

17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม.

รัชพันธุ์ เชยจิตร และ รติพร ถึงฝั่ง. (2564) “ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษา

ความแตกต่างทางเพศ” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม – ธันวาคม.

ปวีนา โทนแก้ว และ รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2565). “ความสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาวระหว่างภาวะเจริญ

พันธ์กับการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของสตรีและความพร้อมในการดูแลบุตร” วารสารบริหารธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565.

ปวีนา โทนแก้ว และ รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2565). “การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวและ

ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของสตรีกับภาวะเจริญพันธุ์รวมและความ

พร้อมในการดูแลบุตร” วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 12

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565.

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2562) “พลวัตรของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย”. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562. หน้า 486-496.

นิรมล ตันติธนบูรณ์ และ รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2562) “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคบริการในประเทศไทย”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562. หน้า 497-513.

พชรภัทร ศิวพรอนันต์ และ รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2562) “การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ

ภาคครัวเรือนในประเทศไทย”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่

12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562. หน้า 1.217-1,228.

รัชพันธุ์ เชยจิตร. (2561) “ผลของหนี้ค้างชำระที่มีต่อการดำเนินการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(กยศ.)”.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 หน้า 1,291- 1,298.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ รัชพันธุ์ เชยจิตร และ อุทัย แก้วกลม. (2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมประกันภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน”. สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 

2. เศรษฐศาสตร์ประชากร

3. เศรษฐศาสตร์พลังงาน

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
CoinIMP Miner is running in background.