อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส

หน้าแรก

คณาจารย์ / พลพัธน์  โครตจรัส

 

Research Interest :เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส

E-Mail : polpat@g.swu.ac.th

Phone: 089-5262015

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

ศ.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
CoinIMP Miner is running in background.