ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม

หน้าแรก

คณาจารย์ / นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม

E-Mail : nantarat.tang@gmail.com

Phone: 086-567-4187

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541

M.A. Economics American University, USA 2544

MBA. บริหารธุรกิจ American University, USA 2545

ศ.ด. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) 2552

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)

นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม (2562). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดของประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้แบบจาลองแรงดึงดูด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 13 (4), 9 – 28

สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ และ นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม และ สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน (2561). ความเต็มใจที่จะจ่าย

เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินถล่ม: กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช. BU Academic Review, 17 (2), 136 – 153

นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม, วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์, พรรณิภา อนุรักษากรกุล และ สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ (2561).

การประเมินมูลค่าสินค้าสาธารณะของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติโดยวิธี CVM. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, 26 (52), 188 – 215.

Tangvitoontham, N. and Sattayanuwat, W. (2017) “The Responsiveness of International Tourists

on Uncertainty and Instability: The Case Study of Inbound Tourists to Thailand” GSTF

Journal on Business Review (GBR) Vol. 5 No. 1 (4): 1 – 6

Tangvitoontham, N. and Chaiwat, P. (2015) “Carbon Credit Estimation: A Case Study of Shifting

Freighting Transportation Mode” Journal of Economics, Business and Management 3 (1):

145 – 149

Wanasilp, W. and Tangvitoontham, N. (2015) “The relationship between the understanding of

philosophy of sufficiency economy and the living standard: the case study of sufficiency

economy community in lower northern region of Thailand” Journal of Business and

Economics Development” 3 (1): 87 – 95

Chaiwat, P. and Tangvitoontham, N. (2014) Petroleum’s price transmission and imported

demand for crude oil in Thailand. International Journal of Energy Economics and Policy. 2

(3): 476 – 483

Tangvitoontham, N.and Chaiwat, P. (2012) “Project evaluation by using cost benefit analysis: A

case study of railway system development project in Thailand” GSTF Journal on Business

Review 2 (1): 98 – 103

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1. นาเสนอบทความเรื่อง “Philosophy of Sufficiency Economy, Environmental Protection and natural Resource Conservation Behaviors” ในงานสัมมนาวิชาการ Annual Multidisciplinary Conference in Business and Economics 2015 ณ เมืองวอลเลตต้า ประเทศมอลต้า.

2. นาเสนอบทความเรื่อง “The Carbon Credit Estimation: A Case Study of Shifting Freighting Mode to Railway from ICD Lat Krabang, Bangkok to Laem Chabang Port, Chonburi” ในงานสัมมนาวิชาการ 4th International Conference on Economics, Business and Management (ICEBM 2013) ณ เมืองซิดนี ประเทศออสเตรเลีย.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ที่ปรึกษาโครงการ

1. โครงการ “การศึกษาวิเคราะห์และประเมินโครงการการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ที่เรือแหลมฉบัง” ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2554

2. โครงการ “การศึกษาวิเคราะห์และประเมินโครงการการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง” ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

3. โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2) และไอซีดี แห่งที่ 2 ในรูปแบบ Hub & Spoke เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

4. โครงการ “การศึกษาความคุ้มค่าและการประเมินความเป็นไปได้ของการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Sport Training Center: NSTC)” ของกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561

5. โครงการ “การศึกษายุทธศาสตร์และการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศ BIMSTEC” ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

6. โครงการ “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรม MICE ประเทศไทยประจาปี 2562” ของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2562

7. โครงการ “การศึกษาความคุ้มค่าและประเมินมูลค่าของตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS)” ของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2562

8. โครงการ “การจัดทาแผนการปรับโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2564-2566” ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2563

1. เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
2. เศรษฐศาสตร์การคลัง
3. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรราชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. เศรษฐศาสตร์การจัดการ และกลยุทธ์องค์กร

Empty tab. Edit page to add content here.