หน้าแรก

คณาจารย์จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

ติดต่อ :

E-Mail: jirawatj@g.swu.ac.th

Line ID: econswuji

https://www.researchgate.net/profile/Jirawat_Jaroensathapornkul

Phone : + 66 8 91555632

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Research Interest :

  • เศรษฐศาสตร์มหภาคของการเกษตร (Macroeconomics of agriculture)
  • แบบจำลองวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง (Real business cycle model)
  • เศรษฐศาสตร์ของยาสูบ (Economics of tobacco)

PhD (Agricultural and Resource Economics) (International Program) Kasetsart University, Thailand มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550

MA (Economics) Thammasat University, Thailand ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

BSc (Agricultural Economics ) Kasetsart University, Thailand วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537

เศรษฐศาสตร์มหภาคของการเกษตร (Macroeconomics of agriculture)

(1) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. 2551. “แรงขับเคลื่อนของการวิจัยต่ออัตราการเจริญเติบโตภาคเกษตรไทย (Driving Force of Research toward Thailand's Agricultural Growth)". วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ. 82-92. (TCI)

(2) Jaroensathapornkul, J. and Tongpan, S. 2007. “Impacts of Government Spending on Thailand’s Agricultural Sector”. Kasetsart Journal of Social Sciences. 28(3): 385-395. SCOPUS Citation Index

(3) Jaroensathapornkul, J. 2007. “The Economic Impact of Public Rice Research in Thailand”. Chulalongkorn Journal of Economics19(2): 111-134. ASEAN Citation Index (ACI)

(4) Jaroensathapornkul, J. 2010. “Spending for Growth: An Empirical Evidence of Thailand”. Applied  Economics Journal. 17(2): 27-44.ASEAN Citation Index (ACI)

(5) Jaroensathapornkul, J. 2017. “Truck Terminal Project in Sa Kaeo Province: Implication of Border Trade between Thailand and Cambodia". Journal of Mekong Societies, 13(1): 55-80.ASEAN Citation Index (ACI)

(6) Jaroensathapornkul, J. 2017. “Effects of non-tariff barriers on Thai exports of key vegetables to ASEAN countries". International Journal Trade and Global Markets, 10(1): 3-12.SCOPUS Citation Index

(7) Jaroensathapornkul, J. 2018. “Linear Approximate Almost Ideal Demand System for Thai Agricultural Products in ASEAN Countries".  Advanced Science Letters, 24(4):2522-2526. IngentaConnect Database

(8) Jaroensathapornkul, J. 2020. Impacts of Technological Shock on the Agricultural Business Cycle in ASEAN-5 Countries. Jurnal Ekonomi Malaysia, 54(1) SCOPUS Citation Index 

(9) Jaroensathapornkul, J. 2022. Impact of Exchange Rate Volatility on the Export of Thailand’s Key Agricultural Commodities to ASEAN Countries. Kasetsart Journal of Social Sciences, SCOPUS Citation Index

แบบจำลองวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง (Real business cycle model)

(1) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. 2553. “บทบาทของภาคเกษตรในความผันผวนของเศรษฐกิจไทย (Role of Agricultural Sector in Thailand’s Aggregate Business Cycle Volatility)". วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์. 28(1): 84-121.1st Tier Thai Journal Citation Index Center (TCI)

(2) Jaroensathapornkul, J. 2014. “Existence of J-Curve between Thailand and ASEAN: A Real Business Cycle Perspective". International Proceedings of Economics Development and Research.EBSCO Database

(3) Jaroensathapornkul, J. 2014. “Testing International Real Business Cycle Model in Thailand: Why is its cycle so volatile?”. Applied Economics Journal. 21(2): 52-71. (in Thai)ASEAN Citation Index (ACI)

เศรษฐศาสตร์ของยาสูบ (Economics of tobacco)

(1) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. 2553. “ผลตอบแทนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ ในตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (Return and Economic Cost of Burley Tobacco Production in Tubpeung Subdistrict, Srisumrong District, Sukhothai Province)". วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 18(2): 37-49.1st Tier Thai Journal Citation Index Center (TCI)

(2) Jaroensathapornkul, J. 2014. “Comparisons of Chemical and Pesticide Usage between Burley and Rice Farming: Economics Cost should be Realized". Naresuan University Journal, 22(1): 54-681st Tier Thai Journal Citation Index Center (TCI)

จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2564). แห่งความเข้าใจ…ในเศรษฐมิติ (พิมพ์ครั้งที่ 3). คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ: กรุงเทพฯ

ปีการศึกษา 2562

อังคาร 9.30-16.30  น.

สามารถนัดหมายผ่าน Email, Line ID: econswuji, Phone 0891555632, Facebook