ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

หน้าแรก

คณาจารย์จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

 

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

E-Mail: jirawatj@g.swu.ac.th

Line ID: econswuji

https://www.researchgate.net/profile/Jirawat_Jaroensathapornkul

Phone : + 66 8 91555632

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

CV THAI

CV ENG

PhD (Agricultural and Resource Economics) (International Program) Kasetsart University, Thailand มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550

MA (Economics) Thammasat University, Thailand ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

BSc (Agricultural Economics ) Kasetsart University, Thailand วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537

เศรษฐศาสตร์มหภาคของการเกษตร (Macroeconomics of agriculture)

(1) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2551). “แรงขับเคลื่อนของการวิจัยต่ออัตราการเจริญเติบโตภาคเกษตรไทย (Driving Force of Research toward Thailand's Agricultural Growth)". วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ. 82-92. (TCI)

(2) Jaroensathapornkul, J. and Tongpan, S. (2007). “Impacts of Government Spending on Thailand’s Agricultural Sector”. Kasetsart Journal of Social Sciences. 28(3): 385-395. SCOPUS Citation Index

(3) Jaroensathapornkul, J. (2007). “The Economic Impact of Public Rice Research in Thailand”. Chulalongkorn Journal of Economics19(2): 111-134. ASEAN Citation Index (ACI)

(4) Jaroensathapornkul, J. (2010). “Spending for Growth: An Empirical Evidence of Thailand”. Applied  Economics Journal. 17(2): 27-44.ASEAN Citation Index (ACI)

(5) Jaroensathapornkul, J. (2017). “Truck Terminal Project in Sa Kaeo Province: Implication of Border Trade between Thailand and Cambodia". Journal of Mekong Societies, 13(1): 55-80.ASEAN Citation Index (ACI)

(6) Jaroensathapornkul, J. (2017). “Effects of non-tariff barriers on Thai exports of key vegetables to ASEAN countries". International Journal Trade and Global Markets, 10(1): 3-12.SCOPUS Citation Index

(7) Jaroensathapornkul, J. (2018). “Linear Approximate Almost Ideal Demand System for Thai Agricultural Products in ASEAN Countries".  Advanced Science Letters, 24(4):2522-2526. IngentaConnect Database

(8) Jaroensathapornkul, J. (2021). Value of food loss in ASEAN countries and its relationship with economic growth. International Journal of Agricultural Technology, 17(1):115-128. SCOPUS Citation Index

 

(9) Jaroensathapornkul, J. (2021). Impact of Exchange Rate Volatility on the Export of Thailand’s Key Agricultural Commodities to ASEAN Countries. Kasetsart Journal of Social Sciences, 42(1): 129-134. SCOPUS Citation Index

 

แบบจำลองวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง (Real business cycle model)

(1) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. 2553. “บทบาทของภาคเกษตรในความผันผวนของเศรษฐกิจไทย (Role of Agricultural Sector in Thailand’s Aggregate Business Cycle Volatility)". วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์. 28(1): 84-121.1st Tier Thai Journal Citation Index Center (TCI)

(2) Jaroensathapornkul, J. (2014). “Existence of J-Curve between Thailand and ASEAN: A Real Business Cycle Perspective". International Proceedings of Economics Development and Research.EBSCO Database

(3) Jaroensathapornkul, J. (2014). “Testing International Real Business Cycle Model in Thailand: Why is its cycle so volatile?”. Applied Economics Journal. 21(2): 52-71. (in Thai)ASEAN Citation Index (ACI)

(4) Jaroensathapornkul, J. (2020). Impacts of Technological Shock on the Agricultural  Business Cycle. Jurnal Ekonomi Malaysia54(1): 1-17. SCOPUS Citation Index

เศรษฐศาสตร์ของยาสูบ (Economics of tobacco)

(1) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2553). “ผลตอบแทนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ ในตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (Return and Economic Cost of Burley Tobacco Production in Tubpeung Subdistrict, Srisumrong District, Sukhothai Province)". วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 18(2): 37-49.1st Tier Thai Journal Citation Index Center (TCI)

(2) Jaroensathapornkul, J. (2014). “Comparisons of Chemical and Pesticide Usage between Burley and Rice Farming: Economics Cost should be Realized". Naresuan University Journal, 22(1): 54-681st Tier Thai Journal Citation Index Center (TCI)

(3) จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2564). ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของภาษีสรรพสามิตต่อการปลูกยาสูบ: มุมมองทางมหภาคและจุลภาค. วารสารแก่นเกษตร, 49(5). (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)

  • เศรษฐศาสตร์มหภาคของการเกษตร (Macroeconomics of agriculture)
  • แบบจำลองวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง (Real business cycle model)
  • เศรษฐศาสตร์ของยาสูบ (Economics of tobacco)

ปีการศึกษา 2563

ECC111 Mathematical Economics I

ECC212 Introduction to Econometrics

ECC424 Agricultural Economics

จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล. (2564). แห่งความเข้าใจ…ในเศรษฐมิติ (พิมพ์ครั้งที่ 3). คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ: กรุงเทพฯ

สามารถนัดหมายผ่าน Email, Line ID: econswuji, Phone 0891555632, Facebook